src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/nokia_tablet-300×242.jpg” alt=”nokia_tablet” width=”300″ height=”242″ class=”alignnone size-medium wp-image-3570″ />

Neredeyse tüm mobil telefon üretimi gerçekle?tiren firmalar tablet sektörüne de giri? yapt? ancak Nokia’dan bu vakte kadar öyle bir atak görmedik. Son zamanlarda bunun dedikodusu fazlas?yla yay?l?rken internete birkaç tane de görsel dü?tü Nokia’ya ait oldu?u öne sürülen tablet olarak. Söz konusu tabletin foto?raf?n? yukar?da görebiliyorsunuz, arka kapa??n?n üstünde Nokia ibaresi yer almakta. Asl?na bak?l?rsa Nokia’dan bir sene önce tablet bekleniyordu ama ?srarla Android’e geçmeyip Windows Phone 8’i beklemeleri bu denli bir gecikmeye neden oldu, art?k ç?karacaklar?n? da tahmin ediyoruz. Yukar?daki foto?rafta yer alan Nokia tabletinin bir prototip oldu?u öne sürülüyor.

Bu görüntüler herhangi iddias? olmayan bir site taraf?ndan de?il, Windows Phone Central taraf?ndan yay?mland?. Bu da iddian?n ne kadar güçlü oldu?unu gözler önüne seriyor. WPCentral yapt??? aç?klamada ?u an kesinle?mi? bir ?ey olmad???n?, kesin olarak “bu Nokia’n?n tabletidir” diyemeyeceklerini ama büyük oranla kendilerinin hakl? olduklar?n? dile getirirken tabletin 1.3 GHz Tegra 3 i?lemci, 2 GB bellek gibi teknik özelliklerle gelece?ini de sözlerine ekledi. HDMI ç?k???na da sahip olan Nokia’n?n sat??a ç?ksa bile hemen ülkemize gelmesini beklemiyoruz, ilk önce Avrupa’da ç?kacak olmas? büyük ihtimal.


0 Yorumlar