src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/grap_search.jpg” alt=”grap_search” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3576″ />

Facebook’un birkaç ay önce tan?tt??? yeni sistemi Grap Search bugünden itibaren kullan?c?larla bulu?uyor. Bir süredir zaten baz? kullan?c?larda bulunan sistem Facebook taraf?ndan rastgele da??t?lm??t?. Son yap?lan aç?klamaya göre GrapSearch Amerika’da bugünden itibaren kullan?ma ba?l?yor. Amerika’n?n yan? s?ra site dilini Amerikan ?ngilizcesi seçenler de GrapSearch’ü kullanabilecek. Google’a rakip olarak geli?tirildi?i bariz ortada olan bu sistemle birlikte foto?raf, mekan, insan ve ba?ka akl?n?za gelebilecek her aramay? gerçekle?tirebileceksiniz. GrapSearch’ün en iyi yanlar?ndan birisi de özel ilgi alanlar?na göre arama yapabilmesi, bir bak?ma hashtag kullan?m?n? detayland?rmas?.

Buna bir örnek verelim. E-ticaret sitelerinde yer alan ?ehir detayland?rmas?, bölge detayland?rmas?, marka detayland?rmas? gibi seçenekler art?k Facebook arama seçeneklerinde de yer alacak. Böylece kullan?c? saçma sapan sonuçlarla de?il, en orant?l? sonuçlarla ba? ba?a b?rak?lacak. Ancak sistem güvenlik ayarlar?m?z? biraz ihlal edecek gibi gözüküyor. Yahoo taraf?ndan yap?lan aç?klamaya göre seks içerikli yap?lan aramalarda bile binlerce sonuçla kar??la??l?yor ve profillerinde bu bilgilere yer veren ki?iler halen uyar?lm?? de?il. Bakal?m Facebook bu sistemi ile Google’a kafa tutabilecek mi. Google’?n dijital reklamda yüzde 42’lik, Facebook’un da yüzde 7’lik pay sahibi oldu?unu dü?ünürsek yine de Facebook’ta art?? olacakt?r.


0 Yorumlar