src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/04/ios_8.jpg” alt=”ios_8″ width=”580″ height=”329″ class=”alignnone size-full wp-image-6508″ />

?lk ç?kt???nda yeni tasar?m?yla birlikte fazlas?yla be?enilen ama eski telefonlarda hatalara neden olmas? nedeniyle pek de h?zl? artmayan kullan?m oran?yla iOS 8 o dönemleri geride b?rakt?. iOS 8’in hatalar?n?n giderilmesi ve daha stabil bir hal almas?yla birlikte kullan?m oran?nda büyük bir art?? ya?and?. ?u anda iOS 8’i destekleyen Apple cihaza sahip olanlar?n neredeyse yüzde 80’lik k?sm? bu i?letim sistemini kullan?yor.

Geçti?imiz ay aç?klanan rakamlara göre iOS 8’in kullan?m oran? %75 seviyesinde idi. Bugün aç?klanan rakamlar da yine art?? ya?and? ve iOS 8’in iPhone, iPad ve iPod touch’ta kullan?m oran? %78 oran?na yükseldi. K?sa bir süre zarf?nda %3’lük art???s?n sa?lanmas? firman?n ba?ar?s? olarak gösterilebilir.

iOS’un rakibi Android cephesine bakacak olursak; Android 5.x Lollipop ?imdilik kullan?m oran?nda %3.3’te kal?yor. Android’in ?u an en yayg?n kullan?lan sürümü Android 4.4 KitKat olarak kay?tlarda yer al?yor. Tahmin edece?iniz üzere Android 5.x Lollipop’un kullan?m oran?n?n bu kadar az olmas?, Android cihaz üreticilerinin yeni güncellemeyi cihazlar?na sunmamas?ndan kaynaklan?yor.


0 Yorumlar