riff

?nternetin en çok kullan?lan sosyal medya platformu Facebook, sat?n almalar?n?n d???nda yine ilgi çekici bir hamle yapt?. Facebook, Android ve iOS platformlar?nda kullan?labilir olan bir video uygulamas?n? ücretsiz olarak indirime sundu kullan?c?lar için. Riff ad?ndaki uygulama sayesinde yan?n?zda olmayan biriyle bile video çekebilme ?ans?na sahip olacaks?n?z. A?a??da vermi? oldu?umuz linklerden iki platform için de indirebilirsiniz Riff adl? uygulamay?.

RIFF ?ND?R ANDROIDRIFF ?ND?R iOS

Riff ile en fazla 20 saniye uzunlu?unda videolar çekmenize olanak sa?lanm?? durumda. Daha sonras?nda çekti?iniz bu videoyu ilgili etiketleri ekleyerek payla??yorsunuz. Payla?t???n?z videonuzu izleyen arkada?lar?n?zda ayn? ?ekilde video çekip sizin videonuza ekleyebiliyor. Bu sayede oldukça e?lenceli olabilecek videolar ortaya ç?karmak mümkün k?l?nm?? oluyor. Facebook üzerinden rahatl?kla payla?abilece?iniz bu videolar? taray?c? üzerinden de izlemeniz mümkün.

Halihaz?rda Android ve iOS için indirilebilir olan uygulama henüz Windows Phone kullan?c?lar? için yay?nlanm?? de?il. Bu konuda herhangi bir aç?klama yap?lmazken uygulaman?n yak?n zamanda Windows Phone kullan?c?lar? içinde indirilmeye sunulmas?n? bekliyoruz.


0 Yorumlar