int

Dünyada art?k neredeyse internet kullanmam?? hiç kimse kalmad?. E?er Facebook bir ülke olsayd? dünyan?n en kalabal?k ülkesi olacakken di?er kullan?c?lar? da i?in içine katarsak ne kadar fazla internet kullan?c?s? oldu?unu varsayabiliriz. Peki internet h?z? dünyada ne durumda? Ülkemizde bunun di?er geli?mi? ülkelere oranla berbat seviyede oldu?unu biliyoruz. ?nternetin en h?zl? oldu?u ülkeler bizleri pek de ?a??rtmad?; sadece Amerika d???nda.

?nternetin do?du?u ülke olan ABD, küresel kullan?c? miktar?n?n ard?ndan en h?zl? internet yo?unlu?unda da gerilerde kalm?? durumda.

Akamai ara?t?rma ?irketinin sundu?u verilere göre, 10+ Mbps h?z?nda en fazla internet kullan?c?s? olan ülke Güney Kore. ?kinci s?rada ise Japonya geliyor. Japonya’n?n ard?ndan Orta Avrupa ve eski do?u blo?u ülkesi Letonya’n?n geldi?i s?ramalada ise ABD sekizinci s?rada.

Veriler, kullan?m oran?n?n ard?ndan h?z konusunda da internetin küreselle?ti?ini gözler önüne seriyor.

internet


0 Yorumlar