ipad_air

Geçti?imiz ay tan?t?lm?? olan Apple’?n yeni nesil tableti iPad Air art?k sat??a sunuldu. 1 Kas?m tarihi itibariyle dünyan?n ço?u ülkesinde sat??a sunulmu? olan tabletin fiyatlar? dikkatimizi fazlas?yla çekerken tabi ki henüz bizim ülkemizde sat?l?yor de?il; ancak gelmesi de pek uzun sürmeyecek gibi.

Yeni iPad tecrübesini bir an önce edinmek isteyen ABD vatanda?lar? da Washington’da bulunan Apple ma?azas? önünde saatlerce bekledi.Uzun bir bekleyi? sonras?nda yeni iPad Air’e sahip olmay? ba?aran Rachelle P. Nigro, “Harika hissediyorum. Yeni iPad’e sahip oldu?um için çok heyecanl?y?m. ?imdi ise muhtemelen gidip bir ?eyler yiyece?im çünkü bütün sabah boyunca buradayd?m. Ancak bütün her ?eyim haz?r, uygulamalar?m haz?r. Yani gitmeye haz?r?m” ?eklinde konu?tu.

RUSYA’DAN AMER?KA’YA

iPad Air’e sahip olabilmek için Rusya’n?n ba?kenti Moskova’dan gelen Alex Patsay, “Bunun gerçekten güzel bir iPad oldu?unu dü?ünüyorum. Gerçekten hafif ve Retina ekrana sahip. Asl?nda yeni iPad Mini’yi istiyordum ama henüz mevcut olmad??? için bunu almaya karar verdim. Birkaç kere Apple’in merkezine gittim ve bunu almam gerekti?ini dü?ündüm. Muhtemelen bana Apple’in büyük bir hayran? diyebilirsiniz” ifadelerini kulland?.

HENÜZ TÜRK?YE’DE YOK

Apple’?n piyasaya sürdü?ü yeni ürünleri yak?ndan takip eden Ava Smith de, “Asl?nda 3. jenerasyon bir iPad’im var. Ancak iPad Air’?n sundu?u yeni özellikleri ilgi çekici buldum ve ald?m. Piksellerin daha iyi ve i?lemcinin daha h?zl? olmas? ho?uma gitti. Haf?zas? biraz daha fazla olandan ald?m ve yeni uygulamalarla doldurmak için sab?rs?zlan?yorum” dedi.

Yeni iPad’i bir arkada?? için almaya geldi?ini söyleyen Erin Smith ise, “Benim iki iPad’im var. Bunu arkada??ma almak için geldim. Çocuklar için iyi ve kullan?m? kolay. Verilen paraya de?er diye dü?ünüyorum” diye konu?tu.

Apple’?n 5. jenerasyon tablet bilgisayar? olan iPad Air 9.7 inç ekrana sahip. Yeni iPad’e “Air” ismi, bir önceki nesil iPad’e göre yüzde 28 daha hafif ve yüzde 20 daha ince olmas? dolay?s?yla verilmi?.

Öte yandan, Apple’?n Türkiye sitesi dün itibariyle yay?na girmi? durumda ancak iPad Air henüz Türkiye’ye gelmi? de?il.


0 Yorumlar