src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/Google-Chrome.png” alt=”Google Chrome” width=”468″ height=”322″ class=”alignnone size-full wp-image-4340″ />

?nternet taray?c? sektöründe k?yas?ya bir çeki?me devam ederken Internet Explorer ezici liderli?ini halen sürdürmekte. Daha çok bilinçli kullan?c?lar?n kullanmakta oldu?u Google Chrome ise dikey bir dü?ü?e geçmi? durumda. Ekim ay?n?n web taray?c? sonuçlar? aç?kland? ve buna bakt???m?zda listenin en üstündeki üçlünün de?i?medi?ini, sadece oranlarda oynamalar oldu?unu görüyoruz. Firefox ve IE pazar paylar?n? art?r?rken Google Chrome yine dü?ü? içerisinde.

Dünya çap?nda yüzde 58.22’lik bir pazar pay?na sahip olan IE, geçti?imiz ayki 57.80’lik oran? 0.4 puan art?rmay? ba?arm??. Liderin en yak?n takipçisi Firefox ise 0.10 puanl?k art??la yüzde 18.70 pazar pay?na sahip ve ikinci s?radaki yerini koruyor.

Son dönemde küçük de olsa pazar pay? kaybeden Google Chrome’da dü?ü? sürüyor. Eylül ay?nda yüzde 15.96 oran?nda paya sahip olan taray?c?, Ekim ay?nda yüzde 15.42’ye gerilemi? durumda. Bu rakam?n son iki y?ldaki en dü?ük Google Chrome kullan?m pay? oldu?u belirtiliyor. Dü?ü?e ra?men üçüncü s?radaki yeri sa?lam görünen Chrome’u yüzde 5.84 pay ile Apple’?n Safari’si takip ediyor.

Sürüm bazl? sonuçlarda ise IE8 yüzde 21.6 ile birinci, IE10 yüzde 18.94 ile ikinci, Firefox 24 yüzde 12.79 ile üçüncü s?rada bulunuyor. Google Chrome ise 30. sürümüyle yüzde 10.45 paya sahip ve dördüncü s?rada. Bakal?m önümüzdeki dönemde yeni sürümlerin de etkisiyle taray?c? pazar? nas?l ?ekillenecek?


0 Yorumlar