src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/ipad_mini_gold.jpg” alt=”ipad_mini_gold” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4077″ />

Uzun zamand?r birazdan bahsedece?imiz unvan? elinde bulunduran, hatta geçen günlerde yap?lan ara?t?rma taraf?ndan bile dünyan?n en de?erli markas? seçilen Apple bu de?erini kaybedecek gibi gözükse de de?erine de?er katmaya devam ediyor. Mobil dünyadaki firmalar?n telefonlar?na alt?n rengi vermesiyle birlikte bu renk art?k hayat?m?za tamamen girmi?ken bunu bir tek yapmayan san?r?z Apple da kalm??t? diyecektik ki Apple’dan da sonunda bunu gördük. E?er yukar?da vermi? oldu?umuz -bize ula?an- foto?raf sahte de?ilse Apple da alt?n renkli tabletini yak?n zamanda sat??a sunacak. Alt?n renkli Apple tabletinin iPad Mini oldu?u konusunda herkes kesin fikirlere sahipken ç?k?p ç?kmayaca?? hakk?nda ?u an bir ?ey diyemeyece?iz.

Asl?nda Apple yeni nesil iPhone’larda da alt?n rengi kullanaca??n? aç?klam?? ve bunun foto?raflar?n? da payla?m??t?. Renklendiren iPhone’lardan en çok ilgi alt?n renkli olana gelince Apple ayn? fikri tabletleri üzerinde de denemek istemi?. Yukar?da vermi? oldu?umuz foto?raf Çin kaynakl? bir internet sitesi taraf?ndan yay?mland?. E?er Photoshop kullan?larak düzenlenmediyse yeni nesil iPad’le birlikte parmak izi okuyucusu da bizlere sunulacak; foto?rafta görüldü?ü üzere. Çinli kaynaklara ?u ana kadar pek de fazla güven göstermedik ama do?ru ç?kan haberleri de oldu ve bizce ?imdiden sevinelim çünkü bu beklenen bir ?eydi.


0 Yorumlar