src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/iRecorder.jpg” alt=”iRecorder” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4726″ />

Eski y?llar?m?z?n en popüler teknolojik ürünü olan kasetçalarlar yetmi?lerin ba?lar?ndan doksanlar?n sonlar?na dek müzik dinlemek için kulland???m?z, genelde sadece maddi durumu iyi olanlarda bulunan bir ?eydi. Art?k onlar? özledi?imizi rahatl?kla söyleyebiliriz; hiç de?ilse tasar?m olarak. Zira sadece kaset çal?yorlard? ve kendi haf?zalar? bulumuyordu depolamak için. Ancak iRecorder ile art?k bu sorun ortadan kalk?yor.

?lk bak??ta yetmi?li ve seksenli y?llarda kullan?lan kasetçalardan pek farkl? görünmeyen ürün, iPhone ile çal???yor. Normalde kaset yerle?tirilen bölme iPhone’a göre yeniden düzenlenmi? ve kapak ise koruyucu görevini sürdürüyor. ?kisi aras?ndaki ba?lant?, Jack giri?iyle yap?l?yor. Tu?lar ak?ll? telefonun fonksiyonlar?n? çal??t?r?yor.

iPhone 4S, iPhone 5S ve iPhone 5C ile uyumlu kasetçalar mikro USB kablosu ya da AA pillerle çal???yor.


0 Yorumlar