iWork

Apple’?n iOS yüklü cihazlarda kullan?ma sundu?u ofis programlar?n?n Microsoft’un Office serisiyle çok rahat bir ?ekilde yar??abilece?ini söyleyebiliriz. Pages, Numbers ve Keynote ad?na sahip olan 3 uygulamadan olu?an iWork paketi geride b?rakt???m?z gün yeni bir güncelleme daha ald?. Peki güncellemenin nedeni ne? Tabi ki Microsoft Office’in geçen dönemde iOS’a giri? yapm?? olmas?.

Microsoft Office ile yar?? içerisinde olan Apple’?n iWork uygulamalar? yeni gelen güncelleme ile çok daha iyi hizmet sunmay? amaçl?yor. Özellikle yaz? uygulamas? Pages’a gelen yenilikler kullan?c? deneyimini bir üst seviyeye ç?kar?yor. ??te iWork güncellemesinin içerikleri.

Pages
• Yeni “yaln?zca görüntüle” ayar?, ba?kalar?n?n görüntülemesini istedi?iniz ancak düzenlemesini istemedi?iniz belgeleri payla?man?z? sa?lar
• Belgeleri ada göre arayabilme
• ?çe aktarma s?ras?nda tablo hücrelerindeki sat?r içi görüntüler ve ?ekiller korunur
• Eklenen ve yap??t?r?lan nesnelerin daha iyi yerle?imi
• Yeni Arapça ve ?branice ?ablonlar
• Çift yönlü metin için daha iyi destek
• ?branice metinlerde sözcük say?s?
• ePub d??a aktarma geli?tirmeleri
• Balon grafik etiketlerinin z s?ras?n? denetleyin
• Kullan?m kolayl???na yönelik geli?tirmeler

Keynote

• Sunarken slaytlarda örnek vermek için parma??n?z? kullan?n
• Yeni “yaln?zca görüntüle” ayar?, ba?kalar?n?n görüntülemesini istedi?iniz ancak düzenlemesini istemedi?iniz sunular? payla?man?z? sa?lar
• Sunan ki?i ekran?nda yeni dü?ey yerle?im seçene?i
• Sunular? ada göre arayabilme
• Yeni geçi?ler ve yap?lar: Nesne Döndürme, Sürükleme ve Ölçeklemenin yan? s?ra Kayd?rma
• Balon grafi?i etiketlerinin z s?ras?n? denetleyin
• PPTX biçiminde d??a aktarabilme
• Ayr?nt?l? sunu içe aktarma geri bildirimi
• Daha iyi animasyon performans?
• Çift yönlü metin için daha iyi destek: metin, liste ve tablo yönünü de?i?tirme
• Kullan?m kolayl???na yönelik geli?tirmeler

Numbers

• Yeni “yaln?zca görüntüle” ayar?, ba?kalar?n?n görüntülemesini istedi?iniz ancak düzenlemesini istemedi?iniz hesap tablolar?n? payla?man?z? sa?lar
• Hesap tablolar?n? ada göre arayabilme
• Hesaplamalar için ilerleme göstergesi
• Balon grafik etiketlerinin z s?ras?n? denetleyin
• CSV’leri daha h?zl? ?ekilde içe aktarma
• Microsoft Excel ile daha iyi uyumluluk
• Kullan?m kolayl???na yönelik geli?tirmeler


0 Yorumlar