facebook

Mobil telefonlar?n ve bu sektörün geli?ip PC’yi geride b?rakaca??n? sizlere senelerden beri sitemizde söylüyoruz ve art?k bunu istatistiklerle de kan?tlamak mümkün. Telefonlarda PC’den daha fazla zaman geçiren kullan?c?lar uygulama geli?tiricilerinin de PC’den daha çok mobile yat?r?m yapmas?na neden oldu. Peki telefonda en çok hangi uygulamalar? kullan?yoruz ve en çok hangi türde zaman geçiriyoruz. Facebook’ta bir dü?ü? ya?ansa da halen telefonlar?n en büyük kullan?m amac? o.

Tek ba??na lider
Android ve iOS cihazlar temel al?narak gerçekle?tirilen ara?t?rmada, kullan?c?lar?n internete ba?l? mobil cihazlarda harcad?klar? süreler kategorilere ve uygulamalara göre ayr?l?yor. Harcanan zaman?n yüzde 86’s? mobil uygulamalarda giderken sadece yüzde 14’lük bir k?sm? mobil taray?c?larda harcan?yor. Uygulamalar aras?nda ise yüzde 32’lik pay ile oyun kategorisinin a??rl??? oldukça fazla.

Gerilemeye ra?men

Oyun kategorisini d??ar?da tutup tek tek uygulamalara bak?lacak olursa, Facebook aç?k ara liderli?ini ilan ediyor. Yüzde 17’lik bir orana sahip Facebook, yüzde 4’lerdeki Youtube’a 13 puan, yüzde 1.5’lük paya sahip Twitter’a ise 15 puandan fazla fark at?yor. Buna ra?men, Facebook’ta harcanan sürelerde geçen y?la göre azalma bulunuyor. Flurry’nin verilerine göre sosyal a? bir y?l içinde 1 puan gerilemi? durumda.


0 Yorumlar