jabra

Mobil tüketici pazar?na yönelik hands-free ileti?im ürünleri geli?tiren dünyan?n lider kablosuz ileti?im markas? Jabra, ürünlerinin Türkiye pazar?ndaki da??t?m? için Datagate ile anla?t?.

Jabra’n?n Türkiye’deki ulusal da??t?m platformunu geni?letmeye ve güçlendirmeye yönelik stratejik karar?, 1992 y?l?ndan itibaren Index Grup bünyesinde faaliyet gösteren bilgisayar ve PC bile?enleri distribütörü Datagate Bilgisayar ile Jabra aras?ndaki i?birli?i sözle?mesiyle sonuçland?.

Jabra Türkiye Sat?? Müdürü Güngör Gündo?an, i?birli?iyle ilgili olarak, “Küresel ba?ar?m?z?n ve büyüme rakamlar?m?z?n ard?ndaki en büyük güçlerden biri da??t?m ortakl?klar?m?zd?r. Datagate’in telekom ve BT sektörlerinde elde etti?i dünya çap?ndaki ba?ar?lar? ve sahip oldu?u güçlü i? a??, mevcut da??t?m projelerimizde benimsedi?imiz ilkelerle kusursuz bir ?ekilde özde?le?iyor. Bu da bizim Türkiye’deki mü?terilerimize daha kolay ula?mam?z? ve onlara daha iyi hizmet sunmam?z? sa?layacak” diyor.

Ak?ll? telefonlar?n ve tabletlerin Türkiye’de çok k?sa süre içerisinde benimsenmesi nedeniyle giyilebilir teknolojilere yönelik ilginin devam edece?i biliniyor. Günümüzde kullan?c?lar?n sahip oldu?u cihazlar telefon etmekten internette gezinmeye, sosyal medya platformlar?na girmekten müzik dinlemeye ve oyun oynamaya kadar çok çe?itli faaliyetler için kullan?l?yor. “??te Jabra da bu noktada devreye giriyor çünkü biz, yaln?zca hands-free ve ses aksesuarlar?na odaklanan ender markalardan biriyiz” diyen Gündo?an, sözlerini ?öyle sürdürüyor: “Datagate’in sayg?n da??t?m ortaklar?m?zdan biri olmas?ndan dolay? son derece mutluyuz ve Datagate ile birlikte Türkiye’deki mü?terilerimizin ihtiyaçlar? do?rultusunda onlara en özgün ve geli?mi? çözümleri sunmak için sab?rs?zlan?yoruz.”

Datagate Türkiye Genel Müdürü Salih Ba? ise distribütörlük sözle?mesiyle ilgili olarak görü?lerini ?u ?ekilde dile getiriyor: “Jabra ile çal??aca??m?z ve portföyümüzdeki ürünlerimizi e?siz Jabra çözümleri ile zenginle?tirece?imiz için son derece heyecanl?y?z. Bundan böyle nitelikli, iyi koordine olmu? ve yap?land?r?lm?? da??t?m hizmetlerimiz Jabra’n?n endüstri lideri, yenilikçi ve kaliteli kulakl?k ve kablosuz hoparlör seçenekleriyle bir araya gelecek. Jabra ürünleri, Türkiye’nin telekom, BT ve bilgisayar donan?m? pazar?na yönelik da??t?m stratejimizi büyük ölçüde güçlendirecek.”


0 Yorumlar