src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/05/intel.jpg” alt=”intel” width=”455″ height=”314″ class=”alignnone size-full wp-image-5790″ />

Intel’in Türkiye’deki ilk Ar-Ge Merkezi, ?TÜ Ar? Teknokent’te aç?ld?. Intel Türkiye Ar-Ge Merkezi nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler ve e?itim teknolojileri alanlar?na odaklanacak. Aç?k Ar-Ge modeli ile sektör i? ortaklar?, üniversiteler, kamu kurum ve kurulu?lar? ile birlikte çal??acak olan Intel Ar-Ge Merkezi, Türkiye’nin kendi fikrî mülkiyet projelerini yaratmas?nda ve dünyaya teknoloji ihraç etmesinde önemli rol oynama vizyonu ile yola ç?k?yor.

Gelen bilgilere göre önümüzdeki 5 sene içerisinde Intel, Türkiye’ye 40 milyon dolar de?erinde yat?r?mda bulunacak. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Ayd?n ve Intel Türkiye, Orta Do?u ve Afrika Bölge Ba?kan? Çi?dem Ertem, Intel’in Türkiye’de böyle bir giri?ime ad?m atmas?n?n ülke olarak teknolojide nas?l bir kapasiteye ula?t???m?z?n fark?ndal???n? gösteren bir geli?me oldu?unu dile getirirken gayet de sa?lam bir altyap?ya sahip olduklar?n? ifade etti. Son zamanlarda teknoloji konusunda yabanc? firmalar?n ülkemize olan yat?r?mlar?nda art?? görülürken Intel zaten Türkiye’de vard?, farkl? olarak bir de Ar-Ge merkezinin aç?lmas? ciddiyetin farkl? bir göstergesi diyebiliriz.


0 Yorumlar