src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/02/japonya_robot.jpg” alt=”japonya_robot” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6402″ />

Teknoloji denince akla ilk gelen ülkelerden biri olan Japonya, yine bir ilkle kar??m?za ç?k?yor. Bu vakte dek üretti?i teknolojileri kendinden çok dünyaya kulland?ran Japonya, art?k otellerinde robotlar çal??t?racak. Bu uygulamaya ilk olarak Hen-na ad?ndaki otel ba?lad?. Gelen bilgilere göre otellerde çal??an robotlar ta??madan servise ve temizli?e kadar birçok görevi yapabiliyorlar. Böylelikle insanl???n robotlarla yer de?i?tirme evresinin tamamen start ald???n? söyleyebiliriz…

Temmuz ay?nda kap?lar?n? açaca?? belirtilen Japonya’daki yüksek teknolojilerle donat?lm?? Hen-na Otel’in çal??anlar? olan robotlar?n, misafirler ile göz temas? kurabildikleri ve çok say?da el ve yüz hareketi yapabildikleri de söyleniyor.

Belirtilene göre görevleri sadece misafirleri kar??lamak olmayan robotlar, ayn? zamanda oda temizli?i, yemek ve daha pek çok ?ey yapabiliyormu?. Çok ba?ar?l? bir mimariye sahip 2 katl? ve 72 odal? Hen-na Otel’de, bir ki?inin bir gecelik kalma maliyeti 60 dolardan ba?larken, 153 dolara kadar ç?kabiliyor. Hen-na Otel’i ve içerisindeki robotlar?, daha detayl? görmek için a?a??daki ba?lant?ya ya da a?a??daki görsele t?klayabilirsiniz.


0 Yorumlar