kakaotalk

Güney Kore’nin en çok kullan?lan anl?k mesajla?ma uygulamalar?ndan biri olan KakaoTalk art?k ülkemizde de kullan?lmaya ba?land?. Uygulama bizlere bir ID veriyor ve bunlar? arkada?lar?m?zla payla?t?ktan sonra onlarla ileti?ime geçebiliyoruz. Yaz?m?zda de?inece?imiz konu ise KakaoTalk’un geli?tirdi?i yeni Android arayüzü. Facebook’un bunu geçti?imiz yak?n dönemde denedi?ini, Facebook Home i?letim sistemini Android üzerinden kullan?ma sundu?unu ama çok kötü geri dönü?ler ald???n? biliyoruz. KakaoTalk’un geli?tirdi?i arayüz ise 1 haftada 1 milyondan fazla ki?ide kullan?lmaya ba?land?, hem de sadece Güney Kore içerisinde.

Gelen bilgilere göre Güney Kore’de bulunan Android sistemli cep telefonlar?n?n yüzde 90’unu KakaoTalk’un Android arayüzünü kullan?yor, yani TouchWiz’den vazgeçmi? durumdalar. Bir haftal?k bir süreç içerisinde 1 milyon kullan?m? yakalamay? ba?aran KakaoTalk arayüzü bu ba?ar?s?yla dünya devlerine büyük bir ders verirken Facebook Home’un 1 milyonu 1 ayda gördü?ünü belirtelim. Facebook bu arayüzünü ilk olarak HTC First ile kullan?c?lara sunmu?, ard?ndan PlayStore’da da yer vermi?ti ve kötü yanlar?ndan biri sadece üst segmentte yer alan telefonlarda çal??mas?yd?. KakaoTalk’un arayüzü ise neredeyse tüm Android versiyonlar?nda çal??makta.

KakaoTalk indir Android


0 Yorumlar