src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/twitter1-300×131.jpg” alt=”twitter” width=”300″ height=”131″ class=”alignnone size-medium wp-image-3119″ />

Geçti?imiz gün Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen Twitter Türkiye Günü’nde Twitter’?n ülkemiz ad?na besledi?i tüm istatistikler kamuoyu ile payla??ld?. Twitter’?n Türkiye’deki ortaklar?ndan biri olan Genart Medya’n?n moderatörlü?ünde geçen toplant?da Twitter Global Sat?? Operasyonlar? Direktörü Ali Jafari de yer ald?. Toplant?da Twitter’?n k?sa sürede nas?l kaliteli ve h?zl? bir yol kat etti?i aç?klan?rken önümüzdeki döneme dair planlar?n bir bölümü de bizlere aktar?ld?. Twitter üzerinde yer alan mesajlar?n yüzde 31’lik bölümünün Avrupa k?t’as?ndan at?ld???n? dile getiren yöneticiler merkezlerinin Amerika oldu?unu ama ?stanbul da dahil olmak üzere Avrupa’da 23 tane ofise sahip olduklar?n? ifade ettiler.

Twitter’da günde 400 milyon tane tweet at?l?yor, bunun yan? s?ra ayl?k olarak 500 milyon ziyaretçisi de var. Gelen bilgilere göre Twitter’a üye olanlar?n neredeyse yar?s? her gün düzenli olarak tweet at?yor. Ayr?ca kullan?c?lar tweetlerini en çok bo? zamanlar?nda atarken bundan sonra da televizyon kar??s?ndayken at?lan tweetler geliyor. Öyle bir bilgi geldi ki, sinemada film izlerken tweet atanlar?n oran? da yüzde 10 civar?nda, yani milyonlarca.


0 Yorumlar