src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/01/akilli_saat.jpg” alt=”akilli_saat” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6312″ />

Ak?ll? saatlerin er ya da geç klasik saatlerin yerini alaca?? ve kolumuzdan ç?kmayaca?? kesin. ?imdilik yayg?nla?ma süreci içerisinde olan ak?ll? saatlerin daha h?zl? yay?lmas?n? sa?layacak bir haberler kar??la?t?k. Çal??malar?n? ?sviçre’de devam ettiren Montblanc ad?ndaki firma, klasik saatleri ak?ll? saatlere çevirerek önemli bir i?in alt?na imza at?yor. E-Strap ad?ndaki bir ürünle yap?lacak olan bu çevirme olay? ak?ll? telefonunuza ça?r? geldi anda ak?ll? saatin titremesini sa?layacak; tabi ki sahip oldu?u özellikler sadece bunla s?n?rl? de?il.

Activity Tracker adl? hizmet ise kaç ad?m att???n?z? ve ne kadar mesafe kat etti?inizi gösteriyor. Hatta bu ilginç kay?? yakt???n?z kaloriyi de hesapl?yor. Arada bir uyar? vererek spor yapman?z gerekti?ini hat?rlat?yor. Telefonunuzu uzaktan kontrol de eden e-Strap, cihazdaki müzik dosyalar?n? çalmay? sa?l?yor. Find Me özelli?iyle de 30 metrelik alan içerisinde kaybolmu? ak?ll? telefonunuzun yerini tespit etmenize olanak veriyor.

e-Strap, Galaxy S4, Galaxy S5, Galaxy Note 4, Galaxy Note 3 ve Android 4.3 ile üstünü kullanan birkaç ak?ll? telefona daha destek veriyor. Apple taraf?ndaysa iPhone 4s, 5, 5s, 5c ve iPhone 6 ile iPhone 6 Plus için hizmet sa?l?yor. Suya, s?cakl??a ve ate?e dayan?kl? ak?ll? saat kay??? 241 dolara sat??a ç?k?yor.


0 Yorumlar