twitter

Ku?kusuz internetin en büyük sosyal a?lar?ndan birisi olan Twitter, kendini güncellemeye ve bizlere yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Geride b?rakt???m?z günlerde iOS platformuna istatistik özelli?ini de ekleyen Twitter, ?imdi de güncel ?ekilde Twitter kullanmayan kullan?c?lar?n? dü?ünerek “özet” özelli?ini bizlere sunuyor. Bu özellik sayesinde tweetleriniz kronolojik olarak s?ralanmak yerine önemine göre s?ralanacak. Peki Twitter bizim tweetimizin önemini nas?l anlayacak, buras? biraz kar???k.

Tweet’ler kronojik olarak s?ralanmayacak

Twitter’da takip etti?iniz ki?ilerin tweet’lerini gördü?ünüz ana sayfada ki?ilerin att??? tweet’ler, kronojik yani zamana göre s?ralan?yordu. Twitter, yeni özelli?iyle beraber kronojik olarak s?ralamay? de?i?tiriyor.

Böylece uzun süre Twitter profiline girmeyen ki?ilere, sizin bakmad???n?z zamanlarda önemli neler oldu, neler bitti onun özetini gösteren While You Were Away adl? özellik, sizleri tweet y???nlar? aras?ndan kurtar?yor.

Özet neye göre seçiliyor?

Twitter, While You Were Away adl? özet özelli?inde neye göre seçim yapt???n? aç?klamad?. Örnek vermek gerekirse sizin 1000 ki?i takip ediyorsunuz ve ortalama siz bakmad???n?z sürece 2 tweet att?lar. 2000 tweet, nas?l size özet hale getiriliyor oras? bilinmiyor.

Tahminlere göre payla??lan tweetlerin ald??? favori ve retweet de?erlerine göre bu özetlendirme yap?l?yor. Tabi ülkemizde pek çok parodi hesaptan at?lan, sözde komik tweetlerin yüzlerce hatta binlerce favori ve rt almas?, ülkemizde bu özetin mant?kl? çal??mas?n?n önündeki en büyük engel olarak gözüküyor.

Ayarlar k?sm?ndan kapat?labiliyor

Bu özelli?i istemeyenler, ayarlar k?sm?ndan kolayca kapatabiliyor ve yine eskisi gibi kronojik s?ralamaya geçebiliyorlar.


0 Yorumlar