mobil_internet

Global Web Index, yapm?? oldu?u ara?t?rmalar aras?na bir yenisini daha ekledi. Son bir senede dünya çap?nda ses getiren ara?t?rmalar?n alt?na imza atan firma ?imdi de mobil internet kullan?m?ndaki yükseli?i gözler önüne serdi. Bundan 2 – 3 sene konu?uldu?u gibi mobil sektör ?u anda alm?? ba??n? gidiyor; onla birlikte mobil internet de dur durak bilmiyor.

Bu analiz sonuçlar?n?n en dikkat çeken noktas? ise ak?ll? telefon ve tabletlerdeki internet kullan?m oran?n?n ciddi derecede artmas? oldu. 2011 y?l?n?n sonlar?nda %55 olan ak?ll? telefonlardan internet kullan?m oran?, 2013 y?l?n?n sonlar?na do?ru %65 orana yükseldi.

Mobil interneti neredeyse her cihazda kullan?yoruz

Ayn? zaman içerisinde de %12 olan tabletten internet kullan?m oran? %29 oran?na yükseldi. Ak?ll? televizyonlarda ve e-readers’larda (elektronik kitap) da art?? görüldü. Ak?ll? televizyonlar?n %5 olan oran? %11’e, e-readers’lar?n %4 olan oran? ise %7’ye yükseldi. Ara?t?rma sonuçlara bakacak olursak mobil interneti hayat?m?z?n her alan?nda kulland???m?z? söyleyebiliriz. Mobil hat tak?lamayan cihazlar?m?z? bile ak?ll? telefonlarda bulunan “Ki?isel Eri?im Noktas?” özelli?i ile payla?abiliyoruz. Tabii bu da mobil internet kullan?m oran?n?n artmas?na sebep oluyor.


0 Yorumlar