Leica S

Dünyan?n en önemli foto?rafç?l?k fuar? olarak gösterilen ve her sene de?il de sadece iki senede bir düzenlenen Photokina Fuar? bu sene de oldukça önemli geli?meleri aktar?yor bizlere. Almanya’n?n Köln ?ehrinde düzenlenmekte olan etkinli?in en dikkat çekici cihaz? bu vakte kadar Leica’dan geldi. Son 2 senede geli?tirilen 4K teknolojisi cihazda tam kullan?mla birlikte duruyorken 37.5 megapiksellik lensiyle 4K video kayd? bile yapman?za olanak tan?yor. Foto?raf makinesinin fiyat?n?n da dudak uçuklatt???n? vermi? oldu?umuz bilgiler aras?na ekleyelim.

Mega-pahal? foto?raf makineleri ile tan?nan Alman Leica’n?n bu modeli de tahmin edilece?i üzere bir hayli pahal?, ancak sahip oldu?u özellikler ve yap?s?yla özel bir kullan?c? kesimine hitap etti?ini de ba?tan belirtelim. Orta format foto?raf makinesi olarak adland?r?lan s?n?f?n üyesi olan Leica S ile 37.5 megapiksel foto?raf çekilebiliyor.

4K video çekiyor

Cihaz ile seri çekim modunda saniyede 3.5 kare foto?raf çekilebiliyor ve 1080/30p, 24fps h?z?nda 4K video kayd? gerçekle?tirilebiliyor. 42 MB’l?k RAW formatl? görüntü sunabilen ayg?t ayr?ca sat?n al?nabilen battery grid’le de kullan?labiliyor. Kapsaml? kontrol mekanizmalar?, arayüzü, ekran? ve vizörü de dikkat çeken yap? ta?lar? aras?nda.

Sadece gövdesi 25.400 dolar

Sadece gövdesi (body) 25.400 dolar olan makinenin lensi de yakla??k 8 bin dolar seviyesinde. Önümüzdeki aylarda yüksek profilli foto?rafç?lar ve Leica merakl?s? kimselerin kar??s?na ç?kacak modele sahip olmak için harcanmas? gereken miktar da böylelikle 33.4 bin dolara ula??yor.


0 Yorumlar