ios_8

Geride b?rakt???m?z hafta tan?t?lan yeni nesil iPhone’lardan sonra Apple yeni mobil i?letim sistemi iOS 8’i de geçen gün tan?tt?. iOS 7 ile birlikte gelmi? olan yeni arayüzde pek fazla bir de?i?ikli?e rastlad???m?z? söyleyemeyiz; ancak ortaya daha ??k ve ho? gözüken yeni iPhone 6’lar bizleri bekliyor. Apple da zaten yapt??? aç?klamalarda tasar?m?n yüzde 90′?na el sürmeyeceklerini ifade etmi?ti daha öncesinde. Özel geli?tiricili uygulamalar ise tasar?mlar?n? her an de?i?tirebilir.

Foto?raflar

Apple’?n neredeyse her ana iOS sürümünde üzerine e?ildi?i Foto?raflar uygulamas? iOS 8’de de bu anlay??tan pay?n? fazlas?yla alm??. Belki de uygulama bazl? en çok yenili?in oldu?u alan?n Foto?raflar oldu?unu söyleyebiliriz. Apple’?n uygulamadaki amac? foto?raf bulma deneyimini en üste ta??mak. Bu nedenle ar?ivlemeyi oldukça kolay hale getirilmi?. Yer, zaman ve tarih gibi birçok de?i?kene göre ar?ivde foto?raf aranabiliyor ve kolayca istenilen foto?rafa ula??labiliyor.

Foto?raflar üzerinde dijital banyo yapma deneyimi de oldukça geli?tirilmi?. Üçüncü parti uygulamalarla gerçekle?tirilen yeniden kadrajlama, ???k ayar?, renk ayar?, parlakl?k, gölge, kontrast gibi birçok ayar da art?k yerle?ik olarak sunulan düzenleme araçlar? sayesinde yap?labiliyor.

Apple’?n sundu?u araçlar sizin için yeterli gelmedi mi? Dert de?il… Art?k uygulama geli?tiriciler kendi filtrelerini ve düzenleme araçlar?n? yerle?ik foto?raf uygulamas?ndan eri?ilmesini sa?layabiliyor. Böylece onlarca ayr? uygulamada i?lem yapman?za gerek kalm?yor.

Kamera

Apple çözünürlük konusunda ele?tirilmeye devam ederken, foto?raf uygulamas? iOS 8 ile birlikte daha i?levsel bir hal al?yor. Bilindi?i gibi, foto?raf?n do?ru pozlanmas? kalite üzerinde önemli bir etkiye sahip. Bu nedenle iOS 8’de foto?raf çekmeden önce odaklama ayar?n?n yan?na bir de pozlama de?eri eklenmi? durumda. Ekran?n üzerinde yukar? – a?a?? kayd?rma hareketiyle sa?lanan pozlama ayar?, ortamdaki ???k ko?ullar?n?n istenilen hale getirilmesini sa?l?yor.

Mesajlar

En çok beklenileni en ba?ta söylemekte fayda var. Sesli mesajlar art?k kullan?mda. Apple’?n iOS 8’de sundu?u yeni Mesajlar uygulamas? üçüncü parti çapraz platform mesajla?ma uygulamalar?na oldukça yak?nla?m??. Seslerin ve videolar?n kaydedilerek payla??lmas?, kar?? taraf?n içeri?i kaydetmemesi halinde kendili?inden silinmesi gibi özellikler WhatsApp, Snapchat gibi popüler uygulamalar?n çarp?c? yanlar? olarak iOS 8’in yerle?ik Mesajlar uygulamas?nda yerini alm??. Ayn? anda birden fazla video ve foto?raf göndermek de dikkat çekici bir yenilik olarak göze çarp?yor.

Yeni sürümdeki Mesajlar uygulamas? grup mesajla?may? da oldukça i?levsel hale getirmi? durumda. Grup sohbeti ba?latmak, grup sohbetlerine isim vermek, yaz??malarda konum payla?mak gibi özellikler de Mesajlar uygulamas? ile mümkün.

?nteraktif Bildirimler

iOS 8 arayüzüne dair birkaç önemli yenilikten birisi de interaktif bildirimler. SMS, E-posta, Facebook bildirimleri gibi birçok ileti art?k uygulamalar?n içinden cevaplanabiliyor. Ekran?n üst kö?esinde beliren bildirim k?sm? herhangi bir uygulaman?n içindeyken gelen bildirimi cevaplama olana?? sa?l?yor.

S?k Görü?ülenler

iOS 7 multitasking ekran?n?n üst k?sm?ndaki bo?luk ise iOS 8’de ak?ll? bir ?ekilde kullan?lm?? durumda. Bu bölümde art?k önemli ve s?k görü?ülen ki?iler listeleniyor.

Mail

iOS 8’de ufak ama i?levsel birçok yenilik içeren uygulamalardan biri de Mail uygulamas? oldu. Art?k mail seçenekleri çok daha çe?itli ve kullan??l?. Gelen maillerin üzerinde sa?a kayd?rarak daha sonra okunmak üzere bayrak eklemek, taslak iletiden gelen kutusuna h?zl? geçi?, düzenleme yaparken pinch to zoom ile alan?n boyutlar?n? ayarlayabilme, rezervasyonlar? takvime kolayca ekleme, telefon numaralar?n? ki?ilere ekleme gibi birçok yenilik Mail uygulamas?ndaki yerini alm?? durumda.

Devaml?l?k

Apple’?n tüm ekosistemleri aras?nda devaml?l??? en üst noktaya ta??ma yönündeki ad?mlar? iOS 8’de de devam ediyor. iPad, iPhone, iPod Touch ve Mac art?k neredeyse bir arada yürüyen cihazlar durumda. Handoff özelli?i ile iOS ve Mac’ler aras?nda kald???n?z yerden devam etme gibi çarp?c? bir yenilik sunuluyor. Mac’de Safari üzerinde aç?lan bir siteyi iPad’den okumaya devam etmek mümkün. Tabii ki di?er yerle?ik uygulamalar için de bu olanak mevcut. iOS uygulamalar?ndaki i?lemlerinizi, e?er ayn? uygulama OS X Yosemite’de de mevcut ise kald???n?z yerden kullanmaya devam edebilirsiniz.

iPad ve Mac’ten ça?r? cevaplama

Apple’?n Phone olarak adland?rd??? bu özellik ile iPhone, kendisini di?erlerinden tamamen ay?ran tek fonksiyonunu da iPad ve Mac ile payla??lm?? oluyor. iPhone’a gelen ça?r?lar Mac ve iPad üzerinden görüntülenip cevap verilebiliyor.

Aile içi Payla??m

iOS 8’de ön planda tutulan yeniliklerden biri de payla??m. Apple aile içi payla??m özelli?i ile ayn? evde kullan?lan Apple cihazlar?n içeriklerini ortak kullanma olana?? sunuluyor. 6 kullan?c?ya kadar desteklenen aile içi payla??m özelli?i ile App Store al??veri?lerine de bir çözüm getiriliyor. Aile üyeleri tek kart üzerinden kendi cihazlar?na uygulama indirebiliyor ve bir aile üyesinin sat?n ald??? uygulamay? di?eri de kendi cihaz?nda kullanabiliyor. Böylece ayn? uygulama için fazladan ödeme yapmaya gerek kalm?yor.

iCloud Drive

Apple’dan uzun y?llard?r talep edilen dosya yönetimi sistemi iOS 8 ile gerçe?e dönü?mü? gibi duruyor. Ancak biraz farkl? bir yöntemle. Tabii ki iOS’a bir dosya sistemi getirilmi? de?il, zaten buna ihtiyaç da yok ancak çe?itli dosyalar?n ortak bir alanda saklanmas? ve farkl? cihazlardan eri?ilebilir olmas? art?k bir zorunluluk. Bunu gören Apple, iCloud Drive ile iOS ve Mac cihazlar aras?na köprü kurarak foto?raflar?, PDF’leri, ofis belgelerini bulut ortam?nda güvenle saklamay? ve buradan eri?meyi sa?l?yor. Bu zincire Mac’in yan?s?ra Windows’u da dahil ederek Mac kullanmayan iOS cihaz sahiplerini de sevindiriyor.

Genel de?erlendirme

iOS 7’nin arayüz tasar?m?nda getirdi?i radikal de?i?imlerden sonra iOS 8’in ayr?nt?lara odaklanmas? son derece anla??l?r bir durum. Bu odaklanmay? oldukça ayr?nt?l? yapan Apple hem geli?tiricilere yerle?ik uygulamalar?n kap?lar?n? aç?yor, hem de kullan?c?lar? rahatlatacak, karma?ay? önleyecek, i?levselli?i art?racak yeniliklere imza at?yor. Yukar?da de?indi?imiz yeniliklerin de ötesinde üçüncü parti klavye deste?i, bildirim merkezi için widget deste?i, Health Kit ve Home Kit gibi nimetlerini önümüzdeki dönemde görece?imiz ileriye dönük ad?mlar?n tamam? iOS 8’de yer al?yor.


0 Yorumlar