SW-B100 Smartband

?u anda dünyan?n en çok PC satan firmas? olan Çinli Lenovo, giyilebilir teknoloji sektöründen de uzak kalmak sitemiyor. Bu aralar tüm geli?tiriciler ilk ak?ll? saatlerini üretip sat??a sunmaya ba?lad?, ancak Lenovo’dan ak?ll? saat de?il de ak?ll? bileklik geldi. Uzun süredir zaten böyle bir ürünün tan?t?laca?? hakk?nda dedikodular internette dola??yordu; ?imdi ise resmi site üzerinde yer ald?. Henüz fiyat? belli olmayan SW-B100 model ad?ndaki ak?ll? bilekli?in tasar?m? gayet ho? iken kullan?m alanlar? da bir o kadar basit ve pratik.

Android ve iOS ile uyumluluk!

Günümüzün en popüler iki i?letim sistemi olan Android ve iOS’le uyumluluk sa?layan ak?ll? bilekli?in amac? ise kullan?c?n?n günlük spor ve ya?am aktivitelerini toplamak ve kontrol alt?na almak. Günlük ya da haftal?k at?lan ad?m say?s?n?, mesafe bilgisini, kronometreyi, uyku düzeninizi ve yak?lan kalori miktar?n? ak?ll? bileklik ile kontrol edebileceksiniz.

Ayr?ca ak?ll? bilekli?inizi mobil cihaz?n?za gelen bildirimleri görüntülemek içinde kullanabiliyorsunuz. Lenovo’nun ak?ll? bilekli?inin güzel yanlar?ndan birisi ise t?pk? Xiami’nin Mi Band ürününde oldu?u gibi ayarlanabilir kilit kontrolüne sahip olmas?. Yani bileklik e?er kolunuzda ise ak?ll? telefonu elinize ald???n?zda herhangi bir ?ifre girmenize gerek kalm?yor.

SW-B100 Smartband mavi ve turuncu renk olmak üzere iki farkl? renk seçene?iyle önümüzdeki günlerde piyasaya sunulacak. Ülkemize gelir mi bilinmez ancak Lenovo oldukça ba?ar?l? bir ürün ortaya koymu?. Ürünün fiyat bilgisi ise henüz aç?klanmad?.


0 Yorumlar