Sonsuz ko?u maratonuna sahne olan oyunlar?n popülaritesi her geçen gün art?yor, bununla birlikte bu oyunlar?n say?lar? da art?yor. Temple Run ile ba?layan bu maceraya her gün yeni bir oyun daha kat?l?rken son olarak bir de vampir ko?ucu ile kar??la?t?k. Le Vamp ad?ndaki bu ko?u oyunumuzun mant???n?n Temple Run ile neredeyse ayn? oldu?unu söyleyebiliriz. Önümüze birçok engel ç?k?yor ama yol hiç bitmiyor. Yolun kapal? oldu?u zamanlarda ise kendi yolumuzu kendimiz açmak zorunda kal?yoruz, bunu da a?açlar? k?rarak ya da ta?lar? delerek yapmak zorunday?z.

Oyunun sol üst kö?esinde bir sa?l?k bar? yer al?yor. Önümüzdeki engellere çarpt?kça bu bar azalmaya ba?larken e?er üst üste çok kez çarparsak arkam?zdan gelen insanlar bizi yakalay?p binbir çe?it silah ile bize sald?r?yor. E?er sa?l???n?z? doldurmak isterseniz pot ya da iksir içmenize gerek yok, önünüze ç?kan canavarlar? midenize indirmeniz yeterli. Asl?na bak?l?rsa her ?ey parmak ve kontrol kabiliyetinde birle?tirilmi?. Grafik ve sistem olarak oldukça ba?ar?l? bir oyun olan LeVamp’? 3.59 TL’ye sat?n alabilirsiniz.

LeVamp indir


0 Yorumlar