src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/vestel_city-300×224.jpg” alt=”” title=”vestel_city” width=”300″ height=”224″ class=”alignnone size-medium wp-image-2584″ />

Dünyan?n en çok izlenen belgesel kanallar?n?n ba??nda gelen National Geographic’in en be?enilen belgesellerinden olan Mega Fabrikalar, Avrupa’n?n en büyük fabrikas? olan Vestel City’yi konu alacak. Bu programda ilk defa bir Türk eseri yay?mlanacakken Vestel’den de sevindirici haberler geldi. Tam bir milyon metrekarelik bir büyüklü?e sahip olan Vestel City’de yap?lacak çekimlerin haberi ?stanbul’da düzenlenen bir toplant? ile tan?t?ld?. Konu hakk?nda önemli aç?klamalar da Vestel yöneticilerinden geldi, üstelik gelece?e dair yap?lan planlar da heyecanland?r?c?.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Vestel ?irketler Grubu ?cra Kurulu Ba?kan? Turan Erdo?an, ba??ml?s? oldu?u bu belgesel serisinde kendi fabrikalar?n? görecekleri için mutlu olduklar?n?, 2003’te kurulan fabrikalar?n?n 10 sene sonra tüm dünya taraf?ndan tan?naca??n? dile getirdi. Sözlerini devam ettiren Turan Erdo?an, Vestel’in yak?n ak?ll? telefon da üretmeye ba?layaca??n? söyleyerek yeni bir markan?n ortaya ç?kaca??n? haberini vermi? oldu. Günde 76 binden fazla elektronik cihaz ürettiklerini de belirten Turan Erdo?an, geçti?imiz sene 2.9 milyar ihracat yapt?klar?n? da ifade etti. Vestel bu de?erle ihracat ?ampiyonu oldu.


0 Yorumlar