Bilgi ve ?leti?im Teknolojileri Kurumu BTK taraf?ndan haz?rlanan bir uygulama ile art?k cep telefonu kullan?c?lar? ma?dur duruma dü?meyecek. Ülkemizde faaliyet halinde olan toplam 3 tane cep telefonu operatörü bulunuyor. Bunlar; Vodafone, Turkcel ve Avea. Bu üç firma içerisinde fatural? ve faturas? olmak üzere ikiye bölünen birçok tarife bar?nd?r?yor. Televizyonlarda bu tarifelerin reklamlar? dönerken kullan?c?lar?n ak?llar?n?n kar??mamas? mümkün de?il. Hangi tarifeyi ve hatt? seçece?ine karar veremeyen kullan?c?lar? yönelik geli?tirilen yeni uygulamalar ile art?k buna bir son veriliyor.

Bilgi ve ?leti?im Teknolojileri Kurumu BTK, cep telefonu operatörlerinin sitelerine 3 yeni uygulama getirdi. Bu uygulamalar ile tarife kar??la?t?rma i?lemi yapabilirsiniz. Biz de denedik uygulamay? ve k?sa bir anlat?m yapal?m; ihtiyac?n?z olan, ayl?k harcad???n?z lira ve konu?tu?unuz süre miktar?n? giriyorsunuz ve size uygun tarifeler s?ralan?yor. Bu tarifeleri ba?ka operatörlerin tarifeleriyle de kar??la?t?rabiliyorsunuz. SMS ve internet paketlerini hesaba katabiliyor olmam?z uygulaman?n ayr? bir güzelli?i. A?a??daki linklerden tarife kar??la?t?rma i?lemini yapabilirsiniz.

Avea tarife kar??la?t?rma
Turkcell tarife kar??la?t?rma
Vodafone tarife kar??la?t?rma


0 Yorumlar