samsung_kavisli_oled_tv

Televizyon teknoloji son be? senede o kadar büyük bir geli?im içerisine girdi ki LCD, LED, Plazma derken s?ra OLED’e kadar geldi. Televizyon ekran?n?n en son ula?t??? kademe OLED TV’ler evlerdeki say?s?n? art?r?rken büyük firmalar da bu teknoloji üzerine büyük yat?r?mlar yapmaktalar. Neredeyse tüm OLED TV’ler Smart TV altyap?s?yla geli?tiriliyor. LG de yeni bir televizyonunu tan?tt?. ??te LG 55EA980V Curved OLED TV inceleme yaz?s?.

??te bunlardan biri olan LG 55EA980V, OLED teknolojisine sahip ak?ll? bir televizyon. Bu ürün ayn? zamanda Curved yani kavisli ekran? bulunan bir televizyon. Bu k?vr?m uzun bilimsel ara?t?rmalar sonucunda belirlenmi? ve insan gözüne en uygun aç?da ?ekillendirilmi?.

Tasar?m olarak yay ?eklini and?ran bir yap?ya sahip olan televizyon, ayn? zamanda ka??t gibi inceli?i ile dikkat çekiyor. Televizyonun ekran? 4.3 mm inceli?inde. Öte yandan dünyan?n 55 inç boyutundaki ilk Curved OLED TV’si olan bu ürün 4 renk teknolojisini kullan?yor. Bu teknoloji WRGB olarak adland?r?l?yor. Bu sayede daha canl? renkler sunabilen televizyon bizden tam puan ald?.

Öte yandan OLED teknolojisi sayesinde netlik anlam?nda LED televizyonlardan 1000 kat daha net görüntü olu?turulabiliyor. Ayr?ca her bir pikseli kendisi de ???k kayna?? olan OLED TV’nin kontrast? sonsuz olarak tan?mlan?yor. TV’nin her bir noktas? ayn? aç?da oldu?undan gözün alg?layabilece?i en mükemmel izleme aç?s?na sahip. Bu arada televizyon THX, TUV, VDE, Intertek ve UL gibi dünyaca ünlü görüntü kalitesi sertifikalar?na sahip.

Full HD

LG’nin bu televizyonu Full HD yani 1920×1080 piksel çözünürlük sunuyor. ?nce bir tasar?ma sahip olan televizyon ayn? zamanda yüksek kaliteli i?çili?i ile dikkat çekiyor. Bu özel kalite ürünün gözlü?ünden harici kameras?na kadar yans?m??. Ayr?ca televizyonun arka paneli uçaklarda da kullan?lan karbon fiber malzemeden üretilmi?. Bu malzeme ürüne hem hafiflik hem de sa?laml?k kazand?r?yor.
Bütünle?ik olarak hem karasal hem de uydu al?
c?ya sahip olan televizyon bu sayede ek uydu al?c? ihtiyac?n? da ortadan kald?r?yor.

Hem stand hem hoparlör

Televizyonun ayak i?levi gören stand?nda hoparlör sistemi de yer al?yor. 40W gücündeki bu hoparlörler ses kalitesini ciddi anlamda art?r?yor.

Özel tasar?m 3D gözlük

Yukar?daki sat?rlarda televizyonun i?çilik konusunda çok ba?ar?l? oldu?unu belirtmi?tim. Bu özenme gözlük gibi aksesuarlara da yans?m??. Özel tasar?ml? bir gözlü?e sahip olan televizyonda bu spor gözlükle üç boyutlu görüntüleri izleyebiliyorsunuz. Ürünün kutusundan ayr?ca gözlük üstü özel aksesuarlar da ç?k?yor. Bu aksesuarlar gözlük kullananlar için 3 boyutlu görüntüleri daha rahat izleme imkan? sunuyor. Polarize gözlükler LG’nin geli?tirdi?i FPR – Cinema 3D teknolojisini kullan?yor.

Smart TV

Televizyon ayn? zamanda internet (kablolu ve kablosuz) ba?lant?s?na da sahip. Televizyona yerli ve yabanc? birçok uygulama yüklenebiliyor. Bu sayede birçok içeri?e ak?ll? TV arayüzünden ula?abiliyorsunuz.

Sihirli kumanda

Televizyonla beraber LG’nin Sihirli Kumanda ad?n? verdi?i özel kumandas? da veriliyor. Aynen bilgisayardaki fare imleci gibi bir imleçle kontrol imkan? sunan bu kumanda sesli komut ve benzeri geli?mi? özelliklere de sahip.

Harici kamera

Ürün ayn? zamanda sosyal a?lara ve Skype gibi an?nda mesajla?ma yaz?l?mlar?na da destek veriyor. Kutusundan ç?kan harici kameray? USB’den ba?layarak Skype üzerinden görüntülü görü?me yap?labiliyor. Bu kameran?n tasar?m? da aynen gözlükte oldu?u gibi çok ??k.
Teknolojinin nimetlerini sonuna kadar kullanmak isteyenlere hitap eden televizyon, ??k tasar?m?, geli?mi? özellikleri, OLED teknolojisi ve kaliteli i?çili?i ile dikkat çekiyor.


0 Yorumlar