g3_iphone5s

Geride b?rakt???m?z günlerde LG taraf?ndan tan?t?lan yeni nesil üst düzey ak?ll? telefon LG G3, tüm dünyada büyük bir etki yaratm??t?. LG’nin son dönemlerdeki en büyük kurtulu?u olan G serisinin son üyesi uzun bir süre Android piyasas?n? domine edecek gibi gözüküyor. Peki LG G3, iPhone’un sat??lar?n? etkiler mi? Biz de bu yaz?m?zda sizlere LG G3 ve iPhone 5S kar??la?t?rmas?n? sunuyoruz. E?er ikisini almak aras?nda kald?ysan?z bir de a?a??daki bilgileri okuyun; sonra daha sa?l?kl? karar vereceksiniz.

Tasar?m ve Tasar?m Özellikleri
Günümüzde teknolojik ürünlerin tasar?m? giderek önem kazan?yor. Eskiden cihazlar?n öncelikle i?levlerini yerine getirip getirmedi?i sorgulan?rken, son y?llarda sundu?u estetik haz da tercih nedeni olabiliyor. Aç?kça söylemek gerekirse bu konuda endüstriyi biçimlendiren marka Apple oldu.
Apple ürünlerinin tasar?mlar?ndaki kalite, incelik ve detaylar birçok firman?n bu alanda kendini geli?tirmesini sa?lad?. LG G3 bu alandaki güzel örneklerden birisi durumunda. Cihaz?n tasar?m? her ne kadar öznel de?erlendirmelere aç?k olsa da oldukça ??k duruyor. iPhone 5s’in yekpare alüminyum malzemesine kar??n metal kasa tercih edilen LG G3’ün mümkün oldu?unca küçük tutulan boyutlar? da cihaz?n bu alanda iddial? hale gelmesini sa?l?yor.

Olabildi?ince inceltilmi? çerçeveleri, metal malzemenin sa?lad??? üst s?n?f hissi, k?vr?ml? hatlar? ve tasar?m?n bir parças? olan kendine özgü arka tu? tak?m?yla LG G3, amiral gemisi bir telefonun sahip olmas? gereken tasar?m ö?elerinin hepsine sahip.

iPhone 5s ise üzerinde çok fazla konu?ulmay? gerektirmeyecek bir noktada. Apple’?n y?llard?r be?enilen tasar?m?n?n bir devam? olan cihaz, Touch ID ile güncellenmi? tasar?m?yla ve daha minimalist dokunu?larla ortaya ç?km??t?. iPhone 5’e göre milimetrik ölçülerde küçülen ses açma kapatma ve güç tu?lar?, Touch ID’nin dairesel çerçevesi ve klasik Apple çizgileri ile ?ekillenen iPhone 5s tasar?m aç?s?ndan sofistike bir çizgiyi temsil ediyor.
Bu alanda tercihin do?rudan kullan?c?n?n ki?isel be?enilerine kald???n? söylemek mümkün. Tasar?m aç?s?ndan her iki cihaz?n da üst s?n?f bir ak?ll? telefon olman?n hakk?n? verdi?i söyleyebiliriz.

Boyutlar

LG G3 ve iPhone 5s aras?ndaki k?yaslaman?n kilit noktas?n? büyük ölçüde iki telefonun boyutlar? olu?turacakt?r. Bu iki cihazdan birini tercih etmek isteyen ki?iler, öncelikle hangi boyutun kendileri için daha uygun oldu?unu sorgulamal?lar.
Telefonlar?n boyutlar?nda belirleyici unsur ise cihazlar?n sahip olduklar? ekran büyüklükleri. Bu nedenle boyut konusunu ekran büyüklü?ünden ba??ms?z dü?ünmek do?ru olmaz. iPhone 5s’in 4 inçlik ekran?na kar?? LG G3’ün phablet ölçülerine ula?an 5,5 inçlik ekran? oldukça fazla bir alan sa?l?yor. Buna ba?l? olarak da telefonun boyutlar? giderekart?yor.

iPhone 5s’in 123.8 x 58.6 x 7.6 mm boyutlar?na kar??n LG G3, 146.3 x 74.6 x 8.9 mm boyutlar?na sahip. LG yeni telefonunda 5.5 inç’lik büyük ekrana kar??n boyutlar? olabildi?ince küçük tutmay? ba?arm??. Buna ra?men, iPhone 5s hala tek elle kullan?m olana?? ve daha fazla ergonomi sunuyor. LG G3’ün 149 gram a??rl???na kar??n iPhone 5s 112 gram a??rl???yla dikkat çekiyor.

Ekran

?ki cihaz? belki de s?n?f olarak birbirinden ay?ran bile?en ise sahip olduklar? ekranlar. LG G3’ün 5,5 inç ekran?, yeni cihaz? ak?ll? telefon kategorisinden phablet kategorisine do?ru itmi? durumda. Buna kar??n, iPhone 5s’in 4 inç ekran? da ak?ll? telefon pazar?nda üst s?n?f cihaz standart?n?n gerisinde kalmak üzere.

Aç?kças?, iPhone 5s’in 4 inç ekran? pazardaki dev ekranl? rakipleri kar??s?nda yetersiz denilebilecek bir noktaya do?ru itiliyor. Giderek büyüyen ekranlar belirli kullan?m zorluklar?n? beraberinde getirse de modellerin tüketici nezninde bir kar??l?k buldu?u kesin.
Bu nedenle, tasar?mda oldu?u gibi ekran konusunda da tercih tüketiciye kalm?? durumda. E?er büyük ekran üst s?n?f ak?ll? telefonlar?n görünümünden ve boyutlar?ndan ho?lanm?yorsan?z, bu segmentte iPhone 5s d???nda ba?ka tercihiniz yok bile denilebilir.

Ekran boyutunun d???ndaki teknik detaylara göz at?lacak olursa, LG G3’ün qHD ekran?n?n ciddi bir piksel yo?unlu?u sundu?u ve iPhone 5s’e bu alanda fark att??? görülüyor. LG G3’ün 538 ppi de?erindeki ekran?na kar??n iPhone 5s’te 326 ppi de?erinde bir ekran bulunuyor.

??lemci ve Bellek

Söz konusu olan iOS bir cihaz oldu?unda, bu cihaz? platform d???ndaki bir ba?ka cihazla i?lemci ve bellek rekabetine sokmak çok da mant?kl? de?il. Çünkü, kapal? sistemde üretilen uygulamalar hali haz?rda mevcut olan cihazlar?n gücü do?rultusunda yaz?l?yor. Bu nedenle iPhone’un i?lemcisi teknik aç?dan geri kalm?? olsa bile, performans aç?s?ndan tatminkar sonuçlar veriyor.

Her iki cihaz?n sahip oldu?u i?lemcileri teknik detaylar?na göre k?yaslayacak olursak, LG G3’ün daha modern ve güçlü bir i?lemciye sahip oldu?unu söyleyebiliriz. 2,5 GHz sat h?z?nda çal??an 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 801 i?lemcisine kar??n iPhone 5s’in 64 bit A7 i?lemcisi 1,3 Ghz saat h?z? sunuyor.
Bellek taraf?nda ise yine LG’nin üstünli?i bulunuyor. LG G3’de 2 GB ve 3 GB (üst modelde) çift kanal bellekler yer al?rken iPhone 5s’de 1 GB bellek kullan?l?yor.

Kamera

Ak?ll? telefon üreticileri aras?ndaki foto?raf çözünürlü?ü alan?ndaki rekabet son dönemde bir ölçüde durulmu?a benziyor. Önceki dönemde her yeni modelde giderek artan çözünürlüklere kar??n, güncel cihazlar kötü ko?ullar alt?nda bile daha iyi sonuç vermeyi amaçlayan teknolojilere odaklan?yor.
Bu nedenle, 13 megapiksel çözünürlük amiral gemisi telefonlarda son dönemin standart? oldu diyebiliriz. Apple ise son iki modelde bu ç?tay? 8 megapiksel olarak belirledi ve rakiplerin bu konuda kendilerini s?k??t?rmas?ndan yak?nd?. Çözünürlü?ü art?rmak foto?raf kalitesi için çok bir anlam ifade etmedi?inden yar?? bu alandaki di?er iyile?tirmelere kaym?? durumda.

Her iki cihazda da dü?ük ???kta görüntü kalitesini art?rmaya yönelik çift LED fla? yer al?yor. Otofokus, manuel fokus, imaj stabilizasyonu, HDR ve panaroma modlar? her iki model için de mevcut. Buna kar??n, LG G3 k?z?lötesi lazer deste?i, ISO kontrolü, Smile Detection gibi özellikleri ile iPhone 5s’e üstünlük sa?l?yor.

Ön kamerada ise Selfie (Özçekim) ak?m?n?n etkisi sürüyor. Bu türden foto?raflar?n büyük ra?bet görmesi, üreticileri daha yüksek çözünürlüklü ön kameralar kullanmaya itiyor. LG G3’ün ön kameras? 2.1 megapiksel çözünürlü?üyle iPhone 5s’in 1.2 megapiksellik FaceTime kameras?n?n bir ad?m önüne geçiyor.
Video çözünürlü?ü taraf?nda ise LG G3 4K video yakalama deste?i ile iPhone 5s’in bir ad?m önünde önünde. Buna kar??n, iPhone 5s’in 720p çözünürlükte saniyede 120 karelik “a??r çekim” video modu LG G3’e kar?? elini güçlendiriyor.

Pil

Piller ak?ll? telefon kullan?c?lar?n?n kabusu durumunda. Telefonlar?n incelen ve hafifleyen tasar?mlar? nedeniyle piller de küçülmek zorunda. Bununla beraber pillerin sa?lad?klar? süreler de azal?yor. LG G3’ün pil süresi hakk?nda kullanmadan bir fikir verebilmemiz mümkün de?il.
Ka??t üzerindeki de?erlere göre kar??la?t?rma yapacak olursak, LG G3 3000 mAh de?erinde bir pile sahip. Buna kar??n, iPhone 5s’te 1570 mAh de?erinde bir pil buluyor. LG G3’ün pil avantaj?na kar??n daha büyük ve oldukça yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip oldu?unu hat?rlatmakta fayda var. Pil konusundaki durumu cihazlar? günlük kullan?mda test etmeden karar vermek oldukça zor.

??letim Sistemi

??letim sistemi alan?nda da özel olarak de?inilmesi gereken birkaç nokta d???nda fazla bir kar??la?t?rma ?ans? bulunmuyor. Zira hem Andorid hem iOS art?k tüm kullan?c?lar?n bir ?ekilde tan?d??? oturmu? iki büyük mobil i?letim sistemi. Bu nedenle, LG G3 ve iPhone 5s üzerinden yeniden bir Android – iOS k?yaslamas? yapmak çok bir anlama ifade etmeyecektir.

LG G3’te, Android 4.4 KitKat’?n temel özelliklerinin d???nda, ekrana bir ya da birden fazla kez art arada dokunarak cihaz? uyand?rma, ana ekrana eri?me gibi i?levsel ve e?lenceli ek özellikler bulunuyor. iPhone 5s ise hali haz?rdaki en güncel sürüm olan iOS 7’yi kusursuz bir performansta çal??t?rarak en üst düzeyde deneyimi kullan?c?lara vadediyor. iPhone 5s’in önümüzdeki günlerde tan?t?lacak iOS 8 güncellemesini alaca??n? ve Apple’?n cihazlar?na uzun süre i?letim sistemi deste?i verdi?ini de hat?rlatmakta fayda var.


0 Yorumlar