apple_beats

Uzun süredir internette Apple’?n Beats’i alaca?? yönünde iddialar dönmekteydi. ?ki firmadan da bu konu hakk?nda bu vakte kadar bir yalanlama gelmemesi ve anla?man?n gayet akla, mant??a yatar bir yap?da olmas? sat?n alma i?leminin ihtimalini art?r?yordu. Son olarak resmi aç?klama da geldi ve Apple, Beats Electronics’i tam 3 milyar dolar kar??l???nda sat?n ald?. Gayet iyi bir fiyata sat?ld???n? söyleyebilece?imiz müzik tabanl? teknoloji firmas? art?k yeni iPhone kutular?ndaki yerini alabilir.

Beats Electronics resmi Blog’u üzerinden ve Apple kendi sitesi üzerinden yapt??? aç?klamalarda 3 Milyar Dolar’a bu i?lemin gerçekle?ti?ini aç?klad?. 3 Milyar Dolar’?n 2.6 Milyar Dolar’? pe?in olarak geriye kalan 400 Milyon Dolar’? ise ilerleyen günlerde Beats firmas?na yat?raca?? aç?klamalarda yer al?yor.

Beats’in DSP efekti yeni Apple cihazlar?nda veya iOS 8’de kullan?labilir

Beats’in kurucu ortaklar? Jimmy Iovine ve Dr. Dre bu sat?n al?nma i?leminden sonra Apple’?n bünyesinde yer alacak. Önümüzdeki aylarda tan?t?lacak olan Apple cihazlar?nda muhtemelen Beats Electronics’in geli?tirmi? oldu?u DSP efekti kullan?lacak. iOS 8 ile de bu efektin gelme ihtimalinin de oldu?unu belirtelim.

Yeni Apple cihazlar?n?n kutu içeriklerinde Beats kulakl?klar?n olaca?? tahmin ediliyor. Bakal?m ilerleyen günlerde bu sat?n al?nma i?leminin meyvelerini biz kullan?c?lar görebilecek miyiz?


0 Yorumlar