vpn2

Son zamanlarda yapm?? oldu?u ara?t?rmalarla birlikte ismini fazlas?yla duyuran, sayg?n bir yer elde eden Global Web Index’ten yeni bir ara?t?rma daha geldi. Dünyan?n her yerinde son zamanlarda ya?anan internet yasaklar?na yönelik yap?lan ara?t?rmada hangi ülkede kullan?c?lar?n ne oranda VPN kulland?klar? ortaya ç?kar?ld?. En çok yasak Uzakdo?u ülkelerinde görülürken biz de hat?r? say?l?r bir s?rada bulunuyoruz. Gelen bilgilere göre VPN kullan?m? en çok yasakl? sosyal a?lara ba?lanmak için tercih ediliyor.


Vietnam, Çin, Filipinler ba?? çekiyor

Aralar?nda Türkiye’nin de bulundu?u çal??mada ilk s?rada yüzde 71’lik oranla Vietnam bulunuyor. Bu ülkede VPN’in öncelikli amac? yasakl? sosyal a?lara eri?mek. Vietnam’? internet yasaklar?yla s?k s?k gündeme gelen Çin takip ediyor. Bu ülkedeki oran ise yüzde 58 olarak belirlenmi? durumda. Üçüncü s?rada ise yüzde 53 ile Filipinler bulunuyor.

Türkiye için dü?ündürücü sonuç

Ara?t?rman?n bizi ilgilendiren k?sm? ise oldukça dü?ündürücü. Ülkemiz Vietnam, Çin ve Filipinlerin hemen ard?ndan yüzde 52’lik pay ile 4. s?rada yer al?yor. Ülkemizde VPN kullam?n? için motivasyon büyük ölçüde internet yasaklar?ndan sa?lan?yor ve VPN kullan?c?lar?n?n yar?s?na yak?n? sosyal a?lara eri?mek için bu yolu tercih ediyor. Ara?t?rmada ilk 10 ülke içerisinde Bat? ülkelerinden herhangi birisi yer almazken, Güney Kore, Sudi Arabistan ve Birle?ik Arap Emirlikleri gibi ülkeler bizim arkam?zda bulunuyor.


0 Yorumlar