line

Mobil uygulamalar?n h?zla geli?mesi ve bu sektöre de büyük yat?r?mlar?n yap?lmas?yla birlikte ortayta önemli istatistikler ç?k?yordu. Özellikle arkas?nda iyi isimler olan uygulamalar ve farkl? bir sistemle bir ilki gerçekle?tiren uygulamalar kal?c? bir pozisyon yakalamay? ba?ar?rken Line de bunlar?n aras?nda yer almakta. Oldukça k?sa bir süre içerisinde 100 milyon kullan?c?y? bünyesine katmay? ba?arm?? olan Line, Instagram’la kar??la?t?rmalar? ad?na söylemlerde bulundu.

LINE ?? Geli?tirme Bölümü, Afrika, Orta Do?u ve Türkiye Ba?kan? Minho Goh’un verdi?i bilgiler, an?nda mesajla?ma yaz?l?mlar? aras?nda k?yas?ya bir rekabetin oldu?u yönünde. Whatsapp, Viber, Tictoc, Line bu alanda akla gelen ilk markalar olsa da, di?er uygulamalar da yükseli?te olan bu hizmetten geri kalmak istemiyorlar.

Örne?in; Facebook, mesajla?ma uygulamas?ndaki arabirimini yeniden tasarlarken, Twitter da do?rudan mesaj üzerinden foto?raf imkan? sundu. Popüler sosyal a?lardan Instagram da kullan?c?lar?n kendi aralar?nda foto?raf ve video ile mesaj yollamas? mümkün. Facebook taraf?ndan sat?n al?nmak istenen SnapChat de bu alanda geli?tirdi?i yenilikle h?zla yükselmeye devam ediyor.

100 milyon demek için geçen zaman

Bu yaz?l?mlar?n h?zl? yükseli?inin ne anlama geldi?ini ?u örnekle vermek en iyisi olacak;
100 milyon kullan?c?ya ula?mak için sosyal a?lar?n geçirdi?i sure ?öyle;
Facebook, 54 ay sonra ula?t?.
Twitter, 49 ay sonra ula?t?.
Line, 19 ayda ula?t?.


0 Yorumlar