vine

Son zamanlar?n en büyük e?lence kaynaklar?ndan biri olan Vine, art?k URL sistemini de yürürlü?e geçiriyor. Facebook ve Twitter’?n yan? s?ra birçok sitede kullan?lmakta olan özel URL sistemi sayesinde art?k isminizi adres çubu?una ekleyerek kolayl?kla videolar?n?za ula?abilecek ya da kendi videolar?n?z?n ba?ka isimlerle kullan?lmas?n? önleyebileceksiniz. A?a??da vermi? oldu?umuz linkten kendi Vine URL’iniz alabilirsiniz.

Twitter’?n k?sa video servisi Vine, di?er sosyal medya platformlar?nda oldu?u gibi URL devrine geçece?ini aç?klad?. Twitter’?n duyurusuna göre; Vine’da URL ”vine.com/kullan?c?ad?” format?n? alacak.

?imdilik yaln?zca do?rulanm?? Twitter hesaplar? ki?isel URL olu?turarak Vine’a giri? yapabilecek. Do?rulanm?? hesab? olmayan di?er kullan?c?lar ise 23 Aral?k Pazartesi günü kendi URL adresleri ile uygulamaya giri? yapabilecek.

Taray?c?n?zdan Twitter hesab?n?zla giri? yap?p vine.co/profiles’i ziyaret ettikten sonra, Vine profilinize ula?abilirsiniz. ?u an için kar???n?za ç?kan URL adresinin alt?nda ‘Vine profiliniz yak?nda haz?r olacak’ yaz?s? göreceksiniz. Kullan?c? ad?n?z? bu bölümde belirleyerek 23 Aral?k gününe o kullan?c? ad?n? rezerve edebilirsiniz.

Vine URL almak için t?kla


0 Yorumlar