src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/09/Mac-OS-X-10.8.5.jpg” alt=”Mac OS X 10.8.5″ width=”500″ height=”313″ class=”alignnone size-full wp-image-4001″ />

Geride b?rakt???m?z dönemde gerçekle?en WWDC etkinli?inde yeni i?letim sistemi Mac OS X 10.9’un tan?t?m?n? gerçekle?tiren ve bizi bunun için beklemeye b?rakan Apple, 10.8 serisini güncellemeye devam ediyor. Uzun zamand?r baz? kullan?cl?lara kullan?m ?ans? tan?nan Mac OS X 10.8.5 art?k tüm Mac kullan?c?lar? taraf?ndan kullan?labiliyor. Ayr?ca beta sürümünün de bitmesiyle birlikte i?letim sisteminde yer alan hatalardan baz?lar? da ortadan kald?r?ld?. Güncellemeyle birlikte arayüz olarak sisteme hiçbir ?ey eklenmi? de?il, daha önce de dedi?imiz gibi sorunlar? çözme ad?na bir güncelleme oldu. Ayr?ca Apple yapt??? aç?klamada tüm Mac OS X Mountain Lion kullan?c?lar?n?n Mac OS X 10.8.5 kullan?m?na geçmesini önerdi?ini de belirtti. Peki Mac OS X 10.8.5 ile hangi güncellemeler ve de?i?iklikler geldi?

Mac OS X 10.8.5 ile birlikte mail uygulamas?nda mailleri göstermeyi önleyen bir tak?m sorunlar ortadan kald?r?ld?, art?k mail uygulamas?n? sorunsuz olarak kullanabilirsiniz. 802.11 AC üzeriden AFP dosya aktar?m? geli?tiriliyor, daha iyi performans sa?lanmas? ad?na böyle bir çal??ma yap?l?yor. Xsan sistemindeki güvenlik art?r?l?rken bir gelen di?er güncelleme de ethernet a?? üzerinden yap?lan dosya transferlerindeki güvenilirli?in art?r?lmas? oldu. Son olarak sistemin genel olarak geli?tirildi?i ve Open Directory kimlik do?rulamas?n?n artt??? belirtildi?ini de aktaral?m.


0 Yorumlar