src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/microsoft_brezilya.jpg” alt=”” title=”microsoft_brezilya” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1536″ />

Dünyan?n en büyük teknoloji ?irketlerinden olan Microsoft yeni bir yat?r?m gerçekle?tiriyor. Brezilya hükümeti yapt??? müzakerelerin sonunda olumlu sonuç alan Microsoft, Brezilya’da 100 milyon dolarl?k bir teknoloji merkezi kuraca??n? aç?klad?. Üs, Rio de Janeiro’ya kurulacak.

Ancak ?u an üste neler yap?laca?? kararla?t?r?lm?? de?il. Yat?r?m Brezilya hükümeti taraf?ndan da yap?lacak ama her ?ey genelde Microsoft’a ba?l? olacak. Buna ba?l? olarak merkezde yeni ürünlerin üretilmesi ve Brezilyal? gençlerin e?itilmesi bekleniyor. Daha önceki zamanlarda da Microsoft Sao Paulo’da bir merkez kurmu?tu. Bakal?m Microsoft’un yat?r?mlar? ülkemize de u?rayacak m??


0 Yorumlar