src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/12/twitter_image_edit.png” alt=”twitter_image_edit” width=”430″ height=”385″ class=”alignnone size-full wp-image-6257″ />

E?er ak?ll? bir telefonunuz varsa çekti?iniz foto?raflar? ya da sizler için de?erli olan resimleri Facebook ya da Twitter yerine Instagram’dan payla?may? tercih etti?inizi tahmin edebiliyoruz. Instagram’la ba?lant?l? olarak di?er iki platformda da otomatik olarak zaten payla??lan foto?raflar hem Facebook’un hem de Twitter’?n resimler konusunda de?er kaybetmesine neden oldu; tabi Instagram’?n Facebook’a ait oldu?unu hat?rlay?nca ortada onlar için bir sorun kalm?yor. Ancak Twitter için her ?ey ayn? de?il; onlar da art?k resim yüklerken düzenleme seçenekleri sunuyorlar. Kullan?c?lara toplam 8 farkl? filtre sunulmu?.

Son zamanlarda foto?raflara efekt verme ve bu foto?raflar? sosyal medya hesaplar?nda payla?mak moda oldu. Modaya uyan Twitter, kullan?c?lar?na foto?raflar? yüklemeden önce filtreleme seçene?i sunmak istedi. Sizlere sunulan filtrelerden istedi?inizi seçerek kaydedebiliyor seçti?iniz ikinci bir filtreyi ise ikince kez t?klad???n?zda kayd?rma butonu ile filtreni foto?rafa olan etkisini ayarlayabiliyorsunuz. Son zamanlarda yapt??? yenilikler ile kendini geli?tirmeye devam eden Twitter kullan?c? say?s?n? bu ?ekilde artt?rmay? planl?yor.


0 Yorumlar