Çin’de bir haber sitesi, uzun süredir konu?ulan iPad Mini’nin bu y?l sonunda piyasada olaca??n? duyurdu. 249 dolar civar?nda sat?lacak cihaz, fiyat?yla rekabete bir hayli aç?k olaca?a benziyor.

Öte yandan Steve Jobs’un hayat? boyunca kar?? ç?kt??? küçültülmü? iPad’in, ?riketin ?imdiye kadarki mant???na ters dü?ece?i ifade edilirken, di?er yandan da Windows 8’in Apple tabletlere yapaca?? muhtemel etki Mini iPad ile asgariye indirilmek isteniyor.


0 Yorumlar