src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/My-Planet-Needs-Me.jpg” alt=”My Planet Needs Me” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2972″ />

My Planet Needs Me ad?ndaki oyun bir Türk ö?renci taraf?ndan geli?tirildi. AppStore’da kendine yer bulan My Planet Needs Me’nin geli?tiricisi sadece 8. s?n?fa giden 13 ya??nda bir genç. Yar? profesyonel olarak tenis oynamakta olan Da?han Ege Koç’un en önemli hobilerinden biri de kodlarla u?ra?mak. iOS cihazlar için bir oyun geli?tirmek istedi?ini ve buna geçti?imiz yaz ay?nda ba?lad???n? dile getiren Koç, Unity oyun motoruyla basit bir oyun geli?tirdi?ini ve genelde küçük ya?l? kullan?c?lara hitap eden “arcade” kategorili bir oyun ortaya ç?kard???n? dile getirdi.

Geçti?imiz sene Stanford Üniversitesi’nde programlama kamp?na kat?l?m gerçekle?tiren Da?han’?n ilk hedefi asl?nda Türkiye içinde bir kampa kat?lmakm?? ancak ya?? küçük oldu?u için bu iste?i geri çevrilmi?. Stanford’da da en küçük kat?l?mc?lardan biri olan Da?han oyununu yazmaya orada ba?lam??. ?u anda Apple taraf?ndan kabul edilen uygulama AppStore’da indirilmeye aç?k. 1 dolar fiyat? bulunan My Planet Needs Me adl? oyun bugünlerde oldukça ilgi görüyor. Da?han oyununu Android için oynan?labilir hale getirmek için de bir çal??ma içerisinde.


0 Yorumlar