Need for Speed Rivals

Dünyan?n en iyi yar?? oyunu serilerinden biri olan ve Electronic Arts taraf?ndan geli?tirilen Need for Speed serisinin yeni oyunu geride b?rakt???m?z ak?am duyuruldu. EA’in izledi?i yol art?k apayr?. Tamamen yeni oyunlar geli?tirmek yerine daha önce ç?kard??? NFS oyunlar?n? düzenleyerek günümüz kalitesine getiren firma daha önce Most Wanted’?n yeni versiyonunu bizlere sunmu?tu. Bu sefer de 2005 y?l?nda sadece PSP’ler için geli?tirilmi? olan NFS Rivals’? yeniden düzenliyor. Ayr?ca yeni oyunu kar??lamak için pek de uzun bir süre beklemeyece?iz.

EA’den yap?lan aç?klamaya göre Need for Speed Rivals ç?k?? tarihi 19 Kas?m. Oyun PlayStation 3 ve Xbox 360 için ç?k?? gerçekle?tirecekken PC’ye gelmeyecek. Bunlar?n yan? s?ra PlayStation 4 ve Xbox One için olan versiyonlar? da 2014 y?l?na girilmeden oyuncular?n ellerinde olacak. Need for Speed Rivals Frostbite 3 oyun motoru ile geli?tiriliyor, Battlefield 4’ün de ayn? sistemle geli?tirildi?ini belirtelim. NFS Rivals’?n fragman? da yay?mland?. ?lk görüntülere bakacak olursak gayet iyi bir oyunun bizi bekledi?ini söyleyebiliriz, bakal?m oyundan daha hangi detaylar bizlere aktar?lacak.


0 Yorumlar