netflix

Dünyan?n diyemesek de bulundu?u ülkelerin en çok kullan?lan video hizmetlerinden biri olan Netflix, hizmet verdi?i ülkelerin say?s?n? art?rma karar? ald?. Kapsama alan?n yeni alt? ülke birden alacak olan Netflix’ten biz de ülke olarak bir beklenti içerisindeydik, ancak aç?klanan ülkeler aras?nda Türkiye’nin ad? geçmiyor. Avrupa’da büyümesini sürdüren Netflix yien bünyesine Avrupa’dan alt? yeni ülke katt?.

Amerika Birle?ik Devletleri (ABD) üzerin’den ücretli olarak video hizmeti sunan Netflix, y?l sonuna kadar 6 ülke için hizmete ba?layacaklar?n? duyurdu.

?lk olarak ?ngiltere’de yay?n hayat?na ba?layan ondan sonra Danimarka ve ?skandinavya gibi çe?itli ülkeler’de yay?n hayat?n? ço?altan Netflix ilerleyen y?llar’da belki ülkemiz için’de gelebilir, bugün aç?klanan bilgilere göre Netflix ?u ülkeler için’de hizmet sunma karar? alm?? durumda.

Almanya, Avusturya, Lüksemburg, Fransa, Belçika ve ?sveç.

Hizmetin hangi ülke’de ne zaman yay?na girece?i ise aç?klanmad?.


0 Yorumlar