src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/05/internet.jpg” alt=”internet” width=”600″ height=”450″ class=”alignnone size-full wp-image-5783″ />

Art?k hayat?m?z?n vazgeçilmez parçalar?ndan biri olmay? ba?aran internet, maalesef ülkemizde oldukça pahal? bir ücretle ve dü?ük servis kalitesiyle bizlere sunuluyor. Özellikle Uzakdo?u ülkelerinin internet ba?lant?lar? ve ücretleri çok uygun bir durumdayken tam tersine ülkemizde internet fiyat?na sürekli zam gelmekteydi. ?imdi ise farkl? bir haberler kar??n?zday?z. ?nternete indirim gelece?i aç?kland?.

?nternet hizmetlerinin art?k daha uygun fiyatlarla biçimlendirilmesi için altyap? çal??malar?n? h?z verdiklerini ifade eden Bakan Elvan konu ile ilgili ?u sözleri dile getirdi. “Vatanda?lar?n internet hizmetini daha da uygun fiyatlara almas? amac?yla internet servis sa?lay?c?lar?n?n maliyetlerini dü?ürecek önlemleri almaya devam ediyoruz”

Bakan Elvan, “Metro Ethernet ?nternet” hizmetini de indirime dahil edece?ini bildirdi. Söz konusu indirim kampanyas?na ili?kin kararlar?n?n BTK yani Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu taraf?ndan onayland???n? belirten Elvan ?u sözleri kaydetti.

“Kampanya özellikle kurumsal kullan?c?lar?n tercih etti?i 10 Gbit’e kadar simetrik h?zlarda verilen Metro Ethernet ?nternet hizmetini kaps?yor. Kurumsal kullan?c?lar ve internet servis sa?lay?c?lar?; 12 ay ile 36 ay abonelik taahhüdü kar??l???nda talep etti?i h?za göre indirim alacak. Metro Ethernet ?nternet hizmetini alan kurumlara ba?lant? ücretlerinde 3 bin ile 11 bin lira aras?nda de?i?en miktarlarda indirim yap?lacak. Bu indirim karar? ile hem kurumsal aboneler hem de vatanda?lar?m?za sa?lanan internetinin maliyeti dü?ecek.”

Bakal?m interet için yap?lacak olan indirim düzenlemeleri ne düzeyde olacak.


0 Yorumlar