whatsapp_windows_phone

Dünyan?n en çok kullan?lan anl?k mesajla?ma uygulamas? Whatsapp, geçti?imi gün Windows Phone’un uygulama ma?azas?ndan kald?r?ld?. ?lk saatler içerisinde her iki geli?tiriciden de bu konu hakk?nda bir aç?klama gelmezken saatler sonra WhatsApp bir aç?klama yapt?. Gelen bilgilere göre bu uygulaman?n ma?azadan kald?r?lmas? olay? teknik aksakl?klardan kaynaklanm??, yani yak?n zaman içinde WhatsApp tekrar sat?n al?nabilir hale gelecek.

Arama sonuçlar?nda ç?k?yor
Dün itibar?yla Windows Phone ma?azas?ndan kald?r?lan WhatsApp, arama sonuçlar?nda listeleniyor ancak indirilmek istendi?inde “bu uygulama art?k yay?nlanm?yor” mesaj?yla kar??la??l?yordu. Bu durum, uygulaman?n marketten tamamen kald?r?lm?? olabilece?i ihtimalini do?ursa da gerçek bir süre sonra anla??ld?.

Teknik bir sorun
Konuyla ilgili WhatsApp ile ileti?ime geçen Windows Phone Central sitesi, durumun nedenini resmi olarak ö?rendi. Yap?lan aç?klamada, uygulaman?n kald?r?lmas?n?n teknik bir sorundan ileri geldi?i belirtilerek, bu durumdan dolay? kullan?c?lardan özür dilendi. Sorunun çözümü için Microsoft ile yak?n çal??ma yürütüldü?ü ifade edilirken, uygulaman?n sorunun çözümüyle birlikte ma?azadaki yerini alaca?? ifade edildi.


0 Yorumlar