src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/Nintendo-3DS.jpg” alt=”Nintendo 3DS” width=”450″ height=”270″ class=”alignnone size-full wp-image-4308″ />

2 sene önce, yani 2011’in Mart ay?nda ilk kez sat??a sunulmu? olan Nintende 3DS’den gelen haberler sevindiriyor. Teknoloji tarihinde ilk defa 3D gözlük kullanmadan 3D görüntü keyfini oyunculara ya?atma ?ans? tan?yan 3DS sat??lar? halen çok iyi. ?lk sat??a sunuldu?unda teknoloji marketlerinde uzun kuyruklar?n olu?mas?na neden olan Nintendo 3Ds’ten ?u ana dek 35 milyondan fazla sat?lm??.

3DS, ilk haftalarda yüksek sat?? rakamlar?na ula?sa bile, Nintendo’nun bir önceki ta??nabilir konsolu DS’in gerisinde kalm??t?. Bu durumun ana nedeni ise Nintendo’nun 3DS için belirledi?i etiket fiyat?yd?. Konsolun biraz pahal? olmas?, baz? oyun severlerin bu cihaza eri?imini engellemi?ti.

Nintendo’nun 3DS’in ç?k???ndan birkaç ay sonra uygulad??? %25’lik fiyat indirimi bir anda sat??lar?n patlamas?na neden olmu?tu. Bu indirimin ard?ndan gelen Mario, Zelda ve Pokemon gibi oyunlarla sat?? rakamlar?n? iyiden iyiye artt?ran 3DS bir bak?ma Nintendo’yu da s?rtlam??t?.

Geçti?imiz günlerde mali durumu takipçileriyle payla?an Nintendo yetkilileri, 3DS’in ç?kt??? günden bu yana yakla??k olarak 35 milyon adet satt???n? aç?klad?lar. Nintendo’nun Wii U’da ya?ad??? hayal k?r?kl???n? da göz önüne ald???m?zda, 3DS’in bu aç??? kapatt???n? varsayabiliriz.

Bakal?m Nintendo’nun yeni el konsolu 2DS’te atas? 3DS gibi ba?ar?l? sat?? rakamlar?na ula?abilecek mi? Bekleyip görece?iz.


0 Yorumlar