Google+

Google’?n Facebook ve Twitter’a kar?? pazar pay? kapmak için ba?latt??? en büyük projesi olan Google+ gün geçtikçe geli?meye devam ediyor. ?u anda dünya genelinde hat?r? say?l?r bir kullan?c? say?s?na sahip olan Google+ son olarak Facebook ve Twitter’da olan ki?iye özel adres alma özelli?ini de sistemine ekledi. Siz de isterseniz ad?n?z? farkl? profil adresinizi farkl? adreslendirebilirsiniz.


Ne yapmak gerekiyor?

?imdilik sadece belli ki?ilere gönderilen e-posta ile aktif edilebilen özel URL özelli?ini kullanabilmek için önce önerilen ismi (ya da belirleyece?iniz ismi) seçmeniz gerekiyor. Ard?ndan cep telefonu numaras?na gelen bir SMS ile onay isteniyor ve bu i?lemlerden sonra Google+ adresinizi kullanmaya ba?l?yorsunuz.

Siz de bu özellikten faydalanmak istiyorsan?z Google+ üyesi oldu?unuz e-posta adresini kontrol etmenizde fayda var. Ayr?ca Google’?n resmi sayfas?nda bu i?lemin nas?l yap?laca?? anlat?l?yor. Ancak her sayfada bu adreste anlat?lan fonksiyonlar çal??mayabiliyor. Zaman içinde herkesin bu özelli?i kullanabilece?ini söyleyebiliriz.

Buraya t?kla


0 Yorumlar