src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/nokia_guru.jpg” alt=”nokia_guru” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4213″ />

Fin geli?tiricinin uzun süredir üzerinde çal??t???n? bildi?imiz yeni müzikçalar? da sonunda internete dü?tü. ?a??rmad???m?z olay cihaz? internete sokan?n yine Evleaks olmas? olurken Guru ad?ndaki yeni cihaz?n çok küçük bir yap?ya sahip oldu?unu belirtelim. Boyutu ve ??k tasar?m?yla ?imdiden ilgi çeken Nokia Guru büyük ihtimal yar?nki etkinlikte tan?t?lacak.

Nokia’dan s?zan görüntüler, bu kez dev boyutlu Lumia’lara de?il çok daha küçük bir cihaza ait. Finlandiya merkezli devin küçük boyutlu bir MP3 çal?c?s? üzerinde çal???yor olabilece?inden sizlere 4 gün önce buradaki haberimizde bahsetmi?tik; görünen o ki bu iddialar gerçe?e dönü?mek üzere.

Twitter’da s?z?nt?lar?yla yak?ndan tan?nan Evleaks hesab?n?n payla?t??? görüntüde Apple’?n iPod Shuffle’?na benzer temel bir müzik cihaz? görünüyor. Nokia’n?n cihaz?n?n ek özelli?i ise NFC deste?i sayesinde kulakl?klar? ve cep telefonlar? e?le?tirmeyi kolayla?t?rmas?. ?sminin “Guru” olmas? muhtemel olan cihaz?n üstünde birkaç denetim dü?mesi ve bir microUSB ?arj/e?itleme portu da bulunuyor. Cihaz?n di?er iki kenar?nda herhangi bir dü?me olup olmad???n? resmin çekildi?i aç?dan göremiyoruz.

Guru’nun Nokia’n?n BH-221’i gibi ceplere özel bir Bluetooth al?c?s? olmas? da muhtemel. Cihaz?n yerel depolamaya sahip olup olmad???n? ve di?er i?levlerini muhtemelen yar?nki Nokia etkinli?inde ö?renece?iz.


0 Yorumlar