src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/02/sony_ceo.jpg” alt=”sony_ceo” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6392″ />

Geride b?rakt???m?z sene sat??a sunulan ve senenin en çok be?enilen telefonlar? aras?nda yer alan OnePlus One, yeni haberlerle kar??m?za ç?kmaya devam ediyor. Sony bildi?iniz gibi geçti?imiz günlerde i?çi ç?karaca??n? aç?klam??t?. Sony i?çilerinde bu mesajdan sonra büyük bir tedirginlik ba? gösterirken OnePlus’tan sevindirici bir haber geldi. ?irketin CEO’su Carl Pei, Google+ üzerinden yapt??? aç?klamada i?ten ç?kar?lacak olan Sony çal??anlar?na yeni açaca olduklar? ara?t?rma merkezinde i? teklifi etti. Herkes OnePlus Two’yu beklerken Sony i?çilerinin de bu furyaya kat?lmas? bizlere çok üst düzey bir telefonun gelmesini sa?layabilir.

Sony’nin tam tam?na 1.000 ak?ll? telefon bölümü çal??an?n?n i?ine son vermekte oldu?unu hat?rlatan CEO Pei, i?siz kalan ki?ilere Avrupa’da aç?lacak olan bu özel ara?t?rma ve geli?tirme binas?nda i? teklif etti. ??siz Sony’lileri kendi bünyelerinde görmekten memnun olacaklar?n? söyleyen isim, OnePlus Two hakk?nda herhangi bir ?ey söylemedi. Gelen son raporlar ise OnePlus Two ak?ll? telefonun 2015’in üçüncü çeyre?inde merhaba diyece?ini bildiriyor.


0 Yorumlar