• Sony’den yeni akıllı telefonlar

  Ak?ll? telefon sektörünün önde gelen isimlerinden biri olmas?na ra?men Snapdragon 810 darbesini yiyenler aras?nda da bulunan Sony, yeni 4 ak?ll? telefon modeli tan?tmaya haz?rlan?yor. Yak?n...

 • OnePlus, Sony işçilerini mağdur etmiyor

  Geride b?rakt???m?z sene sat??a sunulan ve senenin en çok be?enilen telefonlar? aras?nda yer alan OnePlus One, yeni haberlerle kar??m?za ç?kmaya devam ediyor. Sony bildi?iniz gibi...

 • Sony’den de eğimli ekran geliyor

  2014’ün sonlar?na do?ru somut olarak elimize geçmeye ba?layan e?imli ekranlar 2015’le birlikte tamamen hayat?m?z?n içinde yer alacak. Televizyonlarda ba?layan bu furya ak?ll? telefonlara da s?çram??t?....

 • Sony, Kanada’dan çekiliyor

  Son zamanlarda zarar etmeye ba?layan Sony, daha önce yapt??? aç?klamalarda zaman içinde televizyon piyasas?ndan çekilece?ini aç?klam??t?. Vaio laptop serisini de elinden ç?kararak sadece mobile yönelme...

 • Sony SmartWatch 3 Fiyat ve Özellikleri

  Tan?t?lmas? uzun süredir beklenen iki Sony ürünü sonunda tan?t?ld?. IFA 2014 öncesinde Berlin’de kendi ürünlerine özel bir fuar düzenleyen Sony, burada SmartWatch 3 ve SmartBand...

 • Sony, Gamescom 2014’te de sevindirdi

  Geride b?rakt???m?z gün ba?layan Gamescom Fuar?, yine oyun ve teknoloji dünyas?n?n en büyük yeniliklerini içinde bar?nd?racak gibi gözüküyor. ?lk günden çok önemli aç?klamalar ve yeni...

 • Sony Digital Paper Fiyatı

  Ka??t kullan?m?n?n seviyesini dü?ürmek ve do?aya yard?mc? olmak amac?yla ortaya ç?kar?lan dijital ka??tlara en çok yat?r?m yapan firman?n Sony oldu?unu rahatl?kla kabul edebiliriz. Geride b?rakt???m?z...