outlook_skype

?ki sene önce Skype’? alarak çok güzel bir i?in alt?na imza atan Microsoft, bir sene önce de Outlook ile Skype entegrasyonunu ABD’de denemeye ba?lam??t?. Web taray?c?s? üzerinden girilen Outlook.com’dan Skype görü?mesi yapmam?za olanak tan?yan bu özellik dün ak?am saatlerinden itibaren tüm dünyada kullan?m aç?ld?. Windows kullan?c?lar? ?u anda Outlook üzerinden görü?me yapabiliyorken Mac kullan?c?lar?n?n bir yükleme yapmalar? gerekiyor.

Skype resmi blogunda verilen bilgilere göre, Outlook.com için Skype entegrasyonu 2013 y?l?nda tan?t?lan ilk haline göre geli?tirilmi? ve hatalar?ndan durumda.

Hata düzeltmeler ve geli?tirmeler

Son sürümde, gelen Skype ça?r?lar?n Outlook.com üzerinden cevaplanmas?na ra?men, masaüstü uygulamas?nda ça?r?n?n devam etmesi sorunu ortadan kald?r?lm??. Uyumlu donan?mlar ile HD video görü?meler de tamamen destekleniyor.

Mac deste?i var

Outlook.com için Skype entregrasyonunda Mac kullan?c?lar? da unutulmam??. Buradan ula??labilen Safari uzant?s? Mac’e yüklenerek yeni hizmetin tüm olanaklar?ndan yararlanmak mümkün. Windows kullan?c?lar? için ise plug-in yüklemek gerekmiyor.


0 Yorumlar