PANASONIC Ç?N’DE P?L FABR?KASI AÇIYOR!

Dünyan?n pil ihtiyac?n? tek bir fabrikadan yürütemeyece?ini dü?ünen Panasonic Çin’in Suzhou ?ehrinde bir pil fabrikas? daha aç?yor. Yeni üretilecek pillerin hepsi yeniden ?arj edilebilir olacak. Panasonic, özellikle yeniden ?arj edilebilir pillerin önümüzdeki y?llarda çok büyük gelir kayna?? olaca??n? dü?ündü?ü için ve piyasadaki yerini sa?lamla?t?rmak için böyle bir fabrika açt?klar?n? aç?klad?. Fabrika üretime pil ve batarya tak?mlar?yla ba?lad?.

Yeni üretilen bataryalar?n, ?u anki diz üstü bilgisayar bataryalar?ndan daha ucuz fiyatla sat??a sunulaca?? da aç?kland?. Fabrika toplam dört katl? ve 49 bin metrekare alana in?a edili. Ayr?ca 5 bin de çal??an? var.


0 Yorumlar