src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/private-browsing-1-300×225.jpg” alt=”” title=”private-browsing-1″ width=”300″ height=”225″ class=”alignnone size-medium wp-image-813″ />

Herkes ya kendilerince h?zl? gördükleri ya da ara?t?rmalara dayanarak h?zlar? kan?tla olan taray?c?lar? kullan?r. Baz?lar?m?z ise tasar?ma, taray?c?daki görünüme önem veririz. Göze hitap etmesi laz?m; ama ayn? zamanda h?z? da çok büyük bir etkendir. ?imdi Firefox’un ç?kard??? Private Browsing eklentisine göz ataca??z. Bakal?m ne i?e yar?yormu?.

Private Browsing, yani Özel Gezinti; sizi taray?c? üzerinden farkl? profillerle sörf yapman?za yar?yor. ?öyle aç?klayal?m; youtube’da bir üyeli?inizle gezerken ba?ka bir sekmede bir di?er profilinizle de giri? yapabilirsiniz. Bundan önce bunun için birden fazla taray?c? kullanmak zorunda kal?yorduk ama Firefox buna bir son getirmeyi ba?ard?.

Bu eklentiyi kullanmak içinse eklenti simgesine t?klay?p, “private” bölümünden profilinizi olu?turman?z yeterli.


0 Yorumlar