Toughbook CF-C2

Toughbook serisini her geçen hafta yenilemekte olan Panasonic’ten yeni bir tan?t?m daha geldi. Toughbook CF-C2’yi tan?tm?? olan Panasonic yeni ürünüyle mükemmel bir teknik kapasite, mükemmel bir grafik kalitesi ve mükemmel bir kullan?m deneyimi sunuyor. Panasonic Toughbook CF-C2 fiyat? henüz aç?klanm?? de?il, ancak yeni dizüstü bilgisayar?n 2014’ün Ocak ay?nda Avrupa’da sat??a sunulaca??n? biliyoruz. Bakal?m Türkiye’ye de ayn? zamanda gelecek mi?

Ayn? anda birden çok i? yapma ihtiyac? hisseden mobil çal??anlar için özel olarak tasarlanan Toughbook CF-C2 4. nesil Intel® CoreTM teknolojisi ile donat?lm?? bulunuyor. Intel® Turbo Boost teknolojisine sahip Intel® CoreTM i5-4300U daha az güç tüketiminin yan? s?ra daha uzun pil ömrü (11 ila 14 saate kadar) sa?l?yor ve bekleme süresini geli?tirerek çal??anlar?n daha h?zl? aç?lma ve tepki performans? için Toughbook’lar?n? bekleme modunda b?rakabilmelerini sa?l?yor. Cihaz?n depolama seçeneklerinin içerisinde 4GB RAM standart, 8GB ve 500GB HDD’ye yükseltilebilen standart ve 128GB ya da 256GB SSD opsiyonel yer al?yor. Böylelikle CF-C2 s?n?f?n?n en güçlü ve çok yönlülü?ü en yüksek cihazlar? aras?nda yer al?yor.

Yeni cihazda 12,5” boyutundaki HD ekrandan en iyi ?ekilde yararlan?labilmesini sa?layan ve hem dizüstü hem de tablet modunda kullan?labilen 10 parmak kapasitif dokunmatik ekran yer al?yor. Ekranda kullan?lan IPS teknolojisi ekstra geni?likte görüntüleme aç?lar?na, güçlendirilmi? cam yap?ya, yüksek kontrast oran?na ve Panasonic yans?ma önleyici katman? ile birlikte and 500 cd/m2 de?erinde yüksek parlakl??a imkân tan?yor.

Yap?lan di?er iyile?tirmelerle birlikte Panasonic Toughbook CF-C2, Gobi 5000 4G modülü, Bluetooth v4.0 ve Wireless LAN IEEE802.11a/b/g/n özelliklerine kavu?uyor ve bulunan mekân fark etmeksizin, her yerden ba?lant? sa?layabiliyor.

Tam donan?ml? ve esnek

Video konferans ya da sahada foto?raf çekme gereksinimlerini duyan kullan?c?lar için, CF-C2, HD 720p (sabit görüntü maks. 1280 x 960) ön panel web kameras? ve 3 megapikselden 5 megapiksele yükseltilmi? opsiyonel arka kamera seçeneklerini sunuyor.

Panasonic Toughbook CF-C2, çe?itli i? geni?letme seçenekleri ve konfigürasyon yuvalar?yla i?gücünün ihtiyaçlar?n? mükemmel seviyede kar??layabiliyor. Saha ve servis mühendisleri için ideal olan ürünün opsiyonel seri ba?lant? noktas?, geleneksel cihazlar?n Toughbook’a ba?lanmalar? için gereken tan?lama ve ölçüm i?lemlerinin yap?lmas?n? sa?l?yor. Tüm bunlar?n yan?nda esnek konfigürasyon yuvalar? üzerinden VGA ba?lant? noktas? ya da modem gibi di?er seçenekler de eklenebiliyor.

Güvenli?in ve bilgi mahremiyetinin hayati önem ta??d??? sa?l?k gibi sektörlerde, CF-C2 yak?n alan ileti?imi ya da say?lar? 2’ye kadar ç?kabilen ak?ll? kart giri?leri ile ( 1 x tam boyut / 1 x yar? boyut) donat?labiliyor. Ürünün standart özelli?i vProTM ise cihaz?n BT yönetimini kolayla?t?r?yor. Ürün Computrace güvenlik özelliklerini de destekliyor.

Toughbook CF-C2’nin dahili yedek pili, ç?kar?labilir pilin de?i?tirilmesi s?ras?nda cihaz?n kapanmamas?n? sa?l?yor ve kesintisiz çal??ma imkân? sunuyor. Standart 6 hücreli pil konfigürasyonu ortalama 14 saatlik kullan?m (Mobile Mark 2007, 60cd/m2), 9 hücreli yüksek kapasiteli pil ise ortalama 19 saatlik kullan?m ömrü sunuyor.

En yeni i?letim sistemi ve geçi? rotas?

Kurumsal kullan?c?lar CF-C2’nin Microsoft Windows 8.1 Pro i?letim sisteminin tüm avantajlar?ndan yararlanabiliyorlar. Cihaz ayr?ca Windows 7’ ye indirgeme seçenekleri de sunuyor. Microsoft’un Windows XP’ye verdi?i deste?in Nisan 2014’te sona erecek olmas? ?????nda en güncel Windows 8.1 Pro ve 7 versiyonlar? donan?mlar?n? yükseltmek isteyen kurumlara i?letim sistemine ak?c? bir ?ekilde ta??nma seçeneklerini sunuyor.

Kolay kullan?m için tasarland?

Dayan?kl? CF-C2, yo?un bir i? gününün zorluklar?yla kolayl?kla ba?a ç?kabilecek ?ekilde tasarland?. 6 farkl? aç?dan olmak üzere 76 cm yükseklikten dü?meye dayanabilen cihaz su geçirmez klavye, dokunmatik pad ve güçlendirilmi? LCD cam? ile birlikte geliyor.

CF-C2, tablet ve dizüstü kullan?m modlar? ve daha sabit bir kullan?m için geli?mi? üçlü eklem tasar?m?n?n yan? s?ra, ergonomik ve ç?kar?labilen üçgen biçimli el kay??? ile birlikte geliyor. Bu sayede cihaz? tek elle kullanmak mümkün oluyor.

Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Avrupa Bölgesi Pazarlama Müdürü Jan Kaempfer yeni ürünle ilgili olarak ?unlar? söylüyor: “En yeni dayan?kl? ürünümüz Toughbook CF-C2 mobil çal??anlar?n operasyonel verimliliklerini art?rmak ve çal??ma ko?ullar?n? de?i?tirmek için tasarland?. Piyasadaki en dayan?kl? ve esnek kurumsal dönü?türülebilir PC olman?n yan?nda masaüstü bilgisayar seviyesinde performans, s?n?f?n?n en üstü ba?lant? seçenekleri, uzun pil ömrü ve geli?mi? mobil teknolojileri de kullan?c?s?n?n emrine sunuyor.”


0 Yorumlar