src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/google_glass.jpg” alt=”google_glass” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4632″ />

Google’?n bu vakte kadar geli?tirdi?i en mükemmel ?eylerden biri olarak tan?t?lan ve yeni bir ça??n ba?lang?c?n? yapaca?? dü?ünülen Google Glass’a tepkiler gelmeye devam ediyor. Henüz sadece Amerika’da sat??a sunulan ve di?er hiçbir ülkeye gitmeyen Google Glass sadece o bölgede kullan?lmas?na ra?men her gün ba?ka bir ?ikayetle kar?? kar??ya kal?yor; bu sefer de bir restoranda Google Glass kullan?m? yasakland?.

Google’?n ilk ç?kt???nda çok konu?ulan ak?ll? gözlü?ü Google Glass dünya için yepyeni bir deneyim ve henüz sat??a sunulmad???ndan yayg?nla?ma ?ans? bulmu? de?il. Ancak Glass’? kullanan küçük bir kitle var ve ?imdiden pek çok ortamda rahats?zl??a yol açmaya ba?lad?lar bile.

Aylar önce Los Angeles’ta araç sürerken Google Glass’? giydi?i gerekçesiyle trafik cezas?na çarpt?r?lan kad?n?n ard?ndan bu kez de Seattle’da faaliyet gösteren Lost Lake Cafe de bu gözlüklerin kullan?m?na yasak getirdi. ?irket konuyla ilgili resmi aç?klamas?nda ?u sat?rlar? payla?t?: “Bu gözlükle ?irket bünyesinde mü?terilerimizin video çekimi yapmamas?n? arzuluyoruz. E?er bu gözlükleri giyen bir mü?teri olursa önce onu nazik bir dille uyar?yoruz. E?er izinsiz yere bu gözlükle bir mü?terinin foto?raf? veya videosu çekilirse ilgili mü?teriden restoran? terk etmesini talep ediyoruz.”

Bakal?m Glass yayg?nla?maya ba?lad???nda nerelerden yasak karar? gelecek? Bekleyip görece?iz.


0 Yorumlar